Parallel

Matiyo 22

22
1Kamhan indogangan ni Hisos pagpamolinged kaniran nga nagalaong nga 2ya pagpasakop na Diyos ka mga tao singed iton ka hari nga nagaandam ka pagkombiti ka pagpangasawa na toong maanak nga amaama. 3Pagkakamhan naiza pagpakaandam ka kombiti impakaro di naiza ya toong mga sogoonon dizan ka mga tao nga toong dinapit dazaw mangaen di naa siran. Ambaza kay minbaribad siran ka inpanaba na sogoonon. 4Kamhan insogo disab pagpakaro ya mga iba nga sogoonon dazaw long-on niran pag-isab ya mga dinapit nga kamhan di ya paglamisa. In-ihaw di nao ya kanaong mga baka daw ya mga nati nga mahonlas. In-andam di nao ya tanan. Mangarini di naa kamo ka kanaong kombiti. 5Piro nagapalingeglingeg lamang ya mga dinapit ka impanaba na mga sogoonon. Nagapadazon siran ka kanirang mga hinang. Ya isa minpanaw doro ka toong oma. Ya isa minpasinged ngaro ka toong tarabahoan. 6Ya mga iba mindakep di hinoa ka mga sogoonon. Kamhan impamagbonalan daw inpamagpatay.
7Pagpakahagdam ka na hari nazehet gazed iza. Impakaro dazon naiza ya toong mga soldaw dazaw patazen ya mga minpatay ka toong mga sogoonon. Inpanonog disab ya kanirang longsod. 8Kamhan minlaong ya hari ka toong mga sogoonon nga naandam di nao ya kombiti piro ya daan dinapit nao diri di gazed siran makatilaw ka kanaong in-andam. 9Agon pangarohen mazo ya mga kadalanan. Bisan sin-o nga makitan mazo dapita mazo siran.
10Kamhan namanaw ya mga sogoonon ngaro kay dizan ka mga dalan patiponon niran ya bisan sin-o nga tao nga nakitan niran. Bisan maonga ya batasan niran bisan magazon impandapit sirang tanan. Kamhan napono gazed ya lagkaw nga kombitihanan. 11Minseled ya hari kay anseleng iza ka mga tao nga bag-ong dinapit. Kamhan nakitan naiza ya amaama dizan nga wara baza iza magbado ka para ka mga dinapit ka kombiti. 12Kamhan impangotana na hari nagalaong nga amigo, daw ono sa ya pagseled mo dini nga wara sa ko magbado ka para ka kombiti? Wara magsambag ya amaama. 13Kamhan minsogo ya hari ka toong mga sogoonon nga pamegketen mazo ya toong alima daw paa. Kamhan iitsa iza doro ka kadeglemanan bali ka gawas. Doro kaiton magapangageet ya mga tao ka kanirang ngipen ka paghaza. 14Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga ini nga hari singed iza ka Diyos nga mindapit ka mga mataed nga tao piro talagsa ka ya toong impili. Ani ini ya pamolinged ni Hisos kaniran.
15Pagkakamhan kaiza namanaw dazon ya mga Parasiyo kay namagsabotsabot siran nga magalit-agen kontana si Hisos pagpanaba. 16Kamhan impakaro niran ya kanirang mga sakop dizan kan Hisos. Iba gihapon ya mga Yodayo nga minsakop di kan Hirodis nga hari. Pagdateng niran nagalaong siran nga Maistro, mahagdam kami nga matadeng ya batasan mo daw matood gihapon ya mga panaba mo. Pagtoldo mo ka sindo na Diyos waray pinalabi mo nga bisan sin-o nga taohana daw bisan ono ya kanirang katenged. 17Agon long-an mo kami kon ono ya kanmong hena-hena nga daw makalapas kami ka balaed na mga Yodayo kon ambazad kami ka bohis kan Sisar nga hari nga nakadaeg di ka kantang lopa? Daw ambazad kami kon diri?
18Na, mahagdam dazon si Hisos nga daeten iza kontana. Kamhan minbales iza pagpangotana kaniran nga kay ono sa kamo minporba kamo kanao? Mga bakaken gazed kamo! 19Pakiten mo hao ka kowarta nga palata nga ibazad mazo ka bohis ni Sisar. Kamhan impakita matood niran si Hisos ka kowarta. 20Kamhan minlaong si Hisos nga daw kanin-ong bayho dini ka palata? Daw kanin-ong ngaran ya insoyat dini? 21Minsambag siran nga kan Sisar gazed iton. Minsambag si Hisos nga bayri mazo ya azoon ni Sisar kamazo. Bayri sab mazo ya azoon na Diyos kamazo. 22Pagpakabati ka niran ka insambag ni Hisos nabereng siran kay diri siran makahimo ka paglalis kan Hisos. Kamhan minpanaw siran dini kanangiza.
23Pagkakaan kaiza minkarini isab kan Hisos ya mga maistro na mga Yodayo ani ngaran ya Sadosiyo. Ya kanirang toldoan ya mga namola di nga tao diri gazed mabohi pagbalik garing ka lebeng. Na, nangotana siran kan Hisos nga 24Maistro, ya kanaming karaan nga si Moysis mintogon iza kanami nga kon mapatay ya isang tao nga waray maanak kinahanglan ya lomon na napatay anikay makapangasawa ka toong ipag nga nabalo di dazaw anpanganak. Kamhan mabohi ka ya ngaran na toong magorang nga napatay. Ani ini ya togon ni Moysis kanami.
25Na, izang mahon-a pen dini kanami may maglomon nga pitong ka amaama. Naminze di ya kamagorangan. Kamhan napatay di iza ka waray maanak. Kamhan ya toong asawa nga nabalo di impangasawa na primirong manghod. 26Pagkakamhan kaiza napatay kasab ya primirong manghod nga waray maanak. Singed kaiton ya kahimtang na ikadowang manghod keteb ka gipos-an. 27Pagkahorot niran pagkapatay anipen mapatay ya babazi nga nabalo ka pitong ka maglomon. 28Na, Maistro, wani ya pangotana nami kanmo kay mintoldo iko nga may tirmino ka pagbohi ka mga tao nga nangapatay. Daw kanin-ong asawa itong babazi kon mabohi pag-isab ya mga namagsonodsonod nga pitong ka maglomon kay iza ya asawa nirang tanan?
29Minsambag si Hisos nga sazep mazo iton kay wara pen kamo makasabot ka daan pinasoyat na Diyos daw toong gahem. 30Kay ka pagpangabohi na mga tao kay-an diri di magkaminze ya mga amaama daw ya mga babazi kay nabag-o di ya kanirang mga batasan singed ka batasan na mga sogoonon nga taga langit. 31Mahimo gazed ya pagpabohi na Diyos ka mga tao garing ka lebeng. Daw wara kamo magbasa kaiza nga inlaong na Diyos kamazo nga nagalaong nga 32Hao nga Diyos ani ya hawagenen na kamazong mga karaan nga si Abraham daw si Isak daw si Hakob. Ani ini ya impasoyat na Diyos. Kamhan bisan patay di ya mga karaan magahawagen pen niran ya Diyos kay bohi ka siran daked. Kamhan iza ya Diyos na mga bohi nga tao, diri kon Diyos na mga patay. 33Pagpakabati ka na mga mataed nga tao nangabereng siran ka intoldo ni Hisos.
34Na, ya mga Parasiyo pagpakabati niran nga wara di ya ikasambag na mga Sadosiyo kan Hisos minkarini disab siran kan Hisos. 35Kamhan ya isa hanas iza ka mga balaed na Yodayo. Iza ya anpangotana kan Hisos pagporba nagalaong nga 36Maistro, dizan ka kasogoan na Diyos daw ono ya labaw nga sogo?
37Minsambag si Hisos nga wani ya labaw nga sogo na Diyos nga kinahanglan nga pagaazaken mazo pagtineed ya Ginoo nga kamazong Diyos. Kamhan isahen mazo ya kamazong hena-hena ka pagtaremdem kanangiza. 38Ani ini ya labaw nga sogo. 39Mag-anika ya ikadowang sogo nga kinahanglan mag-azak kamo ka kamazong mga iba singed ka pag-azak mazo ka kamazong kaogaringen. 40Kamhan iton nga dowang ka sogo ani ya singed ka toboan na bisan ono ya daan balaed na Diyos daw bisan ono ya sinoyat na mga karaang propita. Ani ini ya sambag ni Hisos mga ka Parasiyo.
41Na, ka nagatipon pen ya mga Parasiyo nangotana si Hisos kaniran nga 42daw ono ya kamazong hena-hena mahitenged kan Kristo nga hari nga pinili na Diyos? Daw kanin-ong kaliwat iza? Minsambag siran nga kaliwat iza na kanaming karaan nga si Dabid.
43Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga agon kay ono sa nga minngaran sa si Dabid kan Kristo nga toong Ginoo pagtandeg na Ispirito na Diyos ka toong hinawa? Kay minlaong iza nga 44ya Diyos ani ya minpanaba ka kanaong Ginoo nga lomo-to ko naa dini ka kanaong too hangtod ka pagpakadaeg nao ka kanmong mga kaaway. Ani ini ya daan mga panaba ni Dabid mahitenged kan Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 45Kamhan kon minngaran si Dabid kan Kristo nga toong Ginoo daw ono say toong pagkakaliwat ka lamang ni Dabid?
46Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba waray isa nga makasambag. Sokad kaiton wara di siran makasigi pagbalik pagpangotana kan Hisos.