Parallel

Matiyo 12

12
1Na, may isang ka Sabado dizan ka homazan nagaazi si Hisos. Na, ya Sabado ani ya tigpahimlay na mga Yodayo. Kamhan imbengtas ya toong mga sinarigan. Agon nagapangitlo siran ka mga homay kay kanen niran. 2Pagpakapaniid ka na mga Parasiyo kanin Hisos minbaheg siran nagalaong nga paka selengi! Minlapas gazed ya kanmong mga sakop ka balaed na Diyos kay koman nga tigpahimlay min-ani baza siran ka homay.
3Minsambag si Hisos nga mahagdam kamo daan ka inhinang ni Dabid nga karaang tao na mga Yodayo. Kawandini pen imbengtas iza daw ya toong kaibahan kay inlopog siran na kanirang mga kaaway. 4Agon pagdateng niran ka lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nangazo siran ka makaen. Kamhan minkaen siran ka tinapay nga inhalad daan ka Diyos. Bisan ya mga pari anikay ankaen kaitong mga tinapay, wara si Dabid maglapas ka balaed na Diyos ka pagkaen naiza. Kay ya pagtabang ka kinahanglanen na tao ani say labaw ka kamazong mga balaed nga mabeg-at.
5Daw wara kamo magbasa ka daan balaed na Diyos nagalaong nga dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kada aldaw nga tigpahimlay nagatarabaho ya mga pari pagpan-ihaw ka mga ihaladay ka Diyos. Bisan nagatarabaho siran ka aldaw nga tigpahimlay wara siran maglapas ka balaed na Diyos.
6Sabten mazo ini nga mindateng di hao dini kamazo. Labaw hao ka pagkalabaw na mga balaed mazo mahitenged ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. 7Wani ya kanaong sindo nga ya batasan nga nagakalooy ka tao madazaw iton ka kamazong batasan onay nga magahalad ka ihazep paghawag mazo ka Diyos. Piro wara gazed kamo makasabot kaini nga sindo kay kazina mindaetdaet kamo ka kanaong mga sakop bisan waray sala ka pagpangitlo niran ka mga homay. 8Na, hao ya anponto kon ono ya madazaw nga hinang na tao ka aldaw nga tigpahimlay kay hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Ani ini ya sambag ni Hisos ka mga Parasiyo.
9Pagkakamhan kaiza minlargo si Hisos ngaro ka singbahan na mga Yodayo. Kamhan minseled iza. 10Na, dizan disab may tao nga diri mahingas ya pikas nga toong alima. Kamhan nagapaniid ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo kan Hisos kay awazen iza niran kontana. Agon nangotana siran kan Hisos nga ya balaed na Diyos mahitenged ka aldaw nga tigpahimlay daw itogot ka pagbahaw ka lawas na tao kon diri?
11Minsambag si Hisos nga simpan may kamazong bohien nga karniro. Kamhan naholog iton dalem ka gahong. Na, bisan aldaw nga tigpahimlay kaiza batonon mazo gazed ya bohien nga naholog dalem ka gahong. 12Na, mahal gazed ya tao ka pagkamahal na bohien. Agon gosto ya Diyos nga antabang kita ka magakinahanglan ka aldaw nga tigpahimlay. 13Kamhan minsogo iza ka tao nga diri mahingas ya alima nga Loy, henaten mo ya alima mo. Kamhan inhenat matood naiza ya toong alima kay minbalik dazon ya kabaskeg na toong alima singed ka karig-en na isang alima.
14Pagkakamhan kaiza minpanaw dazon ya mga Parasiyo dazaw ansabot siran nga patazen niran si Hisos. 15Mahagdam si Hisos ka kanirang sabot agon minpanaw iza iba gihapon ya mga mataed nga tao. Kamhan minbahaw iza kanirang tanan. 16Minsogo sab iza kaniran nga diri kamo magpanan-og ka mga tao mahitenged kanao.
17Na, ya batasan ni Hisos ani ya nakatoman ka panan-og ni Isayas nga karaang propita na Diyos. Kay kawandini pen nagalaong iza nga 18wani ya inlaong na Diyos mahitenged ka batasan ni Hiso Kristo nagalaong nga selengi mazo ya kanaong sinogo nga impili nao daw naazakan. Nakasaza gazed iza kanao. Anhatag hao kanangiza ka kanaong Ispirito. Kamhan ipasabot naiza ka mga diri kon Yodayo nga diri siran masilotan ka kanirang mga sala kon antoo siran kanangiza. 19Ya toong batasan pagpanaba ka mga tao diri magalalis, diri kon maiseg ya toong panaba. Dizan ka mga dalan na longsod diri iza andakola ka toong saba. 20Antabang iza ka tao nga maloza di ya pagsarig kay diri naiza barien ya tigbaw nga baliko di. Diri naiza parengen ya segà nga hapit di mapareng. Magapadazon iza ka toong tarabaho keteb ka tirmino na Diyos ka pagsilot ka mga diri antoo kanangiza. 21Kamhan iza ya magatagadan na tanan mga tao. Ani ini ya daan insoyat ni Isayas mahitenged ka batasan ni Kristo.
22Pagkakamhan kaiza may mga minkadakoza nga nagaated kan Hisos ka tao nga nabota daw amang kay inharian iza na maonga. Imbahawan iza ni Hisos. Kamhan nakalitok matood ya tao hasta makakita dazon. 23Kamhan nangabereng gazed ya mga tao daw nagalaong nga si Hisos daw iza matood ya kaliwat ni Dabid nga kantang karaan? 24Na, pagpakabati ka na mga Parasiyo minsora siran paglaong nga si Hisos may gahem naiza ka pagbogaw ka mga maonga kay inharian iza ni Satanas inngaranan sab kan Bilsibol nga tag-iza ka mga maonga.
25Mahagdam si Hisos ka kanirang hena-hena agon minsambag iza kaniran nga pamolinged ini nga kon awazen na hari ya toong mga sinogo mapildi gazed ya hari. Kon ampakig-away ya isa daw isa dizan ka isang longsod mapildi ya longsod. Kon ampakig-away ya isa daw isa nga lomon dizan ka isang pamiliya mapildi isab ya pamiliya. 26Agon kon anbogaw si Satanas ka toong kaogaringen nga ispirito dizan ka tao mapildi si Satanas. 27Minsazep kamo kay bisan ya mga sakop mazo nga mga Parasiyo pagpabogaw niran ka mga maonga mahagdam siran nga garing ka Diyos ya kanirang gahem, diri kon garing ka Bilsibol. Agon ansombong siran kamazo ka bakak. 28Minsazep gazed kamo kay ya Madazaw nga Ispirito na Diyos ani ya mintabang kanao ka pagpabogaw ka mga maonga. Kamhan ipasabot di na Diyos kamazo nga dini kamazo mindateng di gazed ya hari nga pinili na Diyos.
29Pamolinged ini nga dizan ka lagkaw na kesgan nga tao kinahanglan ektan ya kesgan nga tao anipen kawaten ya toong mga betang. Singed si Satanas ka kesgan nga tag-iza ka lagkaw. Hao kay nakadaeg kan Satanas. Agon papanawen disab nao ya toong mga sinogo dizan ka tao. 30Indogangan pen ni Hisos paglaong ka mga Parasiyo nga kamo nga mga Parasiyo, magtaremdem kamo nga ya mga diri ansakop kanao ani ya ansopak kanao. Ya mga diri antabang ka mga tao ka pagsakop kanao ani ya nakalaag ka mga tao. 31Bisan ono ya sala na mga tao daw ya pagpanaba niran ka maonga mahitenged ka Diyos, kon anhinelsel siran pasaylohon siran na Diyos. Piro ya pagpanaba niran ka maonga mahitenged ka Madazaw nga Ispirito na Diyos, diri gazed pasaylohon na Diyos ya kanirang mga sala. 32Bisan sin-o ya ampanaba ka maonga mahitenged kanao, kon anhinelsel iza pasaylohon nao. Piro bisan sin-o ya ampanaba ka maonga mahitenged ka Madazaw nga Ispirito na Diyos, diri gazed iza pasaylohon na Diyos, bisan koman bisan kawanihen ka diri makapasaylo ya Diyos. Ani ini ya inpanaba ni Hisos kay minlaong ya mga Parasiyo nga inharian si Hisos na mga maonga.
33Kamhan indogangan pen ni Hisos pagpamolinged ka mga Parasiyo nagalaong nga ya liwaan nga waray kasakit mamonga iton ka madazaw nga bonga. Piro ya liwaan nga masakiten diri mamonga ka madazaw nga bonga. Ya bonga na liwaan ani ya makilalhan ka kahimtang na liwaan. 34Singed iton kamazo. Nagabatasan isab kamo singed ka mga halas nga polos maonga ya batasan. Diri kamo mahagdam pagpanaba ka madazaw kay maonga ya kamazong beet. Kay bisan ono ya panaba na tao garing iton ka toong hena-hena. 35Kon madazaw ya toong hena-hena, madazaw isab ya toong mga panaba. Kon maonga ya toong hena-hena, maonga gihapon ya toong mga panaba. 36Sabten mazo ini nga kay-an ka pagdateng na tirmino na Diyos ka pagsilot ka mga tao silotan matood naiza ya mga tao nga minpanaba ka mga panaba nga waray polos. 37Kay kon madazaw ya mga panaba mazo diri kamo masilotan piro kon maonga ya mga panaba mazo silotan matood kamo.
38Pagkakamhan kaiza may inlaong pen na mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga Parasiyo. Minlaong siran kan Hisos nga Maistro, ipakita mo kanami ya timaan dazaw mahagdam kami nga garing iko matood ka Diyos.
39Minsambag si Hisos nga ampangazo kamo kanao ka timaan kay mga salaan sa kamo nga tao. Imbizaan disab mazo ya pagtoo mazo ka matood nga Diyos. Anikay timaan kamazo ya singed kan Zona nga karaang propita na Diyos. 40Kay kay-an ya pagkabohi nao pagbalik garing ka lebeng singed iton ka pagkabohi ni Zona garing dalem ka tinai na dakolang isda. Kay kawandini pen tolong ka aldaw ya toong paghela dalem ka tinai na dakolang isda. Na, kay-an ka pagkapatay nao tolong ka aldaw gihapon ya kanaong paghela dalem ka lebnganan. Kamhan mabohi hao pagbalik. 41Pagwali ni Zona ka mga taga Ninibi nga daan longsod minhinelsel siran ka kanirang mga sala. Agon kay-an ka paghokom na Diyos ka mga tao ya mga taga Ninibi ani ya ansombong kamazo kay bisan mindateng di hao kamazo wara kamo magbiza ka kamazong mga sala bisan labaw ya kanaong pagwali ka pagwali na karaang propita nga si Zona.
42May karaang rayna isab nga taga timogan iza. Kamhan aro ya toong pagpanaw ka pagpanalinga ka sindo na karaang hari nga si Salomon. Agon ansombong iza kamazo kay-an ka paghokom na Diyos ka mga tao kay bisan labaw ya kanaong pagsindo ka pagkalabaw na pagsindo ni Salomon wara kamo magpanalinga kanao.
43Kamo nga mga Parasiyo, ya batasan mazo magadogang gazed ya kamazong pagpakasala. Singed kamo ka tao nga minpanaw di ya maongang ispirito garing kanangiza kay ankaro ka banwa. Kamhan magapanawpanaw ya maonga kay ampangita ka hel-anan. Kamhan waray datnganan naiza 44agon anhena-hena iza nga an-oli di hao ka tao. Pagdateng naiza ka tao ya beet na tao singed iton ka lagkaw nga inhingloan di hasta wara di isab ya magahari ka tao. 45Kamhan minpanaw ya maonga kay ankawa iza ka toong mga iba nga pito siran nga maonga gazed. Kamhan sirang tanan ya magahari ka tao. Agon nagadogang gazed ya tao ka pagpakasala. Kamo ya singed kaiton nga tao kay bisan minsindo kami ni Howan kamazo diri kamo ampahari ka Ginoo dalem ka beet mazo.
46Pagpanaba ka ni Hisos kaniran dizan ka lagkaw impalogwa kontana iza na toong ina daw mga lomon kay bali lamang siran ka gawas. 47Kamhan inpakahagdam iza na isang tao nga Nong, bali ka gawas ya kanmong ina daw mga lomon. Gosto siran anlaong kanmo. 48Minsambag si Hisos nga daw sin-o sa ya kanaong ina daw ya mga lomon? 49Minsingyas dazon si Hisos ka toong alima ngaro ka dapit na toong mga sinarigan. Kamhan minlaong iza nga siran ya kanaong ina daw kanaong mga lomon. 50Kay bisan sin-o ya nagatoman ka mga sogo na kanaong Ama nga nagahela daked ka langit ani gazed ya kanaong ina daw lomon.