Parallel

Matiyo 11

11
1Pagkakamhan ni Hisos pagsindo ka toong mga sinarigan nga napolo may dowang ka tao siran, minpasinged iza ngaro ka mga iba nga longsod na mga Yodayo kay ansindo pen iza kaniran daw ipasabot sab ya mga panaba na Diyos.
2Na, si Howan nga Magbenzagay doro pen iza ka prisohan. Kamhan pagpakabati ka naiza ka mga inhinang ni Kristo impakaro naiza ya toong mga sakop kan Kristo kay ampapangotana 3kon matood gazed nga iza ya pinili na Diyos kon antagad pen siran ka isa.
4Minsambag si Hisos kaniran nga bomalik kamo ngaro kan Howan. Panan-ogan iza ka mga nabatian mazo dini kanao daw ya mga napaniidan. 5Kay hao ya magahatag ka pagkita ka mga nabota. Indazaw sab nao ya lawas na mga napiang. Indazaw sab nao ya lawas na mga kagiden. Minhatag hao ka pagpakabati ka mga bengel. Imbohi sab nao ya mga napatay nga tao. Ipasabot sab nao ka mga pobri ya sindo mahitenged ka Diyos. 6Kon diri andowadowa ya tao pagsarig kanao panaranginan gazed iza na Diyos ka madazaw.
7Pagpakaoli ka na mga sakop ni Howan minpangotana si Hisos ka mga tao mahitenged kan Howan nga nagalaong nga izang mahon-a pen pagkaro mazo dizan kan Howan doro ka kamingawan daw ono ya tozo mazo? Daw anseleng kamo kontana ka tigbaw nga nagapapalidpalid ka hangin? Diri. 8Daw anseleng kamo kontana ka tao nga minbado ka mga mahalen? Diri. Kay nagahela ya singed kaiton dalem ka lagkaw na hari. 9Daw minkaro kamo dazaw anseleng kamo ka propita na Diyos? Matood iton. Kamhan si Howan labaw pen iza ka mga iba nga propita na Diyos. 10Kay iza ya inpanan-og ni Isayas nga nagalaong nga kawandini pen minlaong ya Diyos nga may sinogo nao nga ipahon-a nao dazaw an-andam iza ka pagdateng na kanaong Maanak. Ani ini ya inlaong na Diyos mahitenged kan Howan.
11Indogangan pen ni Hisos paglaong nga pasabten nao kamo nga bisan sin-o ya propita nga natao dini ka kalibotan waray nakalabaw kan Howan. Piro dini kanao koman bisan sin-o ya labing obos nga minsakop kanao labaw iza kan Howan kay ya kasabtan naiza ka kanaong mga inhinang dakola pen iton ka kasabtan ni Howan. 12Na, sokad ka pagwali ni Howan hangtod koman mataed ya mga ansakop kontana kanao. Piro mataed sab ya mga ambalabag kaniran. 13Kay ya daan balaed ni Moysis daw ya tanan mga propita na Diyos hangtod ka pagdateng ni Howan nagapasidaan siran pagpanan-og mahitenged ka pag-angay na Diyos ka mga tao. 14Kon mintoo di kamo ka kanirang mga panan-og antoo disab kamo nga si Howan ani gazed ya singed kan Iliyas nga impanan-og niran daan nga ambalik ka. 15Na, kamo nga mga manalingahay, kinahanglan nga masabtan mazo ini nga mga panaba na Diyos.
16Kamhan indogangan pen ni Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga ya mga kaliwatan na mga Yodayo singed siran ka kabataan nga nagadegza dizan ka pawa. 17Kamhan ya isang tipon nagamahay ka isang tipon nga nagalaong nga nagahoyop kami ka bonabon piro wara kamo magsazaw. Nagabaya-baya isab kami paglingaw piro wara kamo maghaza. 18Singed kaiton ya batasan na mga Yodayo kay izang pagkarini ni Howan nagaanget iza pagkaen, wara iza mag-inem ka makahebeg nga imnenen. Kamhan minlaong ya mga tao nga inboang si Howan na mga maonga. 19Kamhan hao ya minsonod kan Howan. Nagakaen hinoa hao daw min-inem. Kamhan minbetangbetang ya mga tao kanao nga selengi, waton ya maasap daw palahebeg. Nagapan-iba sab iza ka mga magsokotay ka bohis daw ya mga iba nga tao nga makasasala. Piro nagalaong hao kamazo nga ya mga nakaangay ka sindo na Diyos siran kay mahagdam nga matadeng ya kanaming batasan ni Howan.
20Kamhan minsogod si Hisos pagbaldeng ka mga taga longsod nga mga dapit nga inhinangan naiza ka mga madazaw nga kaberenganan kay wara siran magbiza ka mga maongang hinang niran bisan impakita naiza ya toong gahem paghinang naiza ka madazaw dizan kaniran. Minbaldeng iza kaniran 21nagalaong nga kamo nga taga Korazin daw taga Bitsayda, magalised gazed kamo kay-an! Kay bisan minkita kamo ka kanaong inhinang nga madazaw nga kaberenganan wara kamo maghinelsel ka kamazong mga sala. Kon ipakita nao ini nga mga magazong hinang dizan ka mga taga Tiro daw taga Sidon nga mga maongang tao kawandini pen, magahinang gazed siran ka batasan niran ka paghinelsel nga ambado ka maongang bado. Kamhan ambo-bo sab siran ka alibo ka kanirang olo ka paghinelsel. 22Agon kay-an ka tirmino na Diyos ka pagbetang ka silot ka mga tao ya silot naiza kamazo labaw pen iton ka silot naiza ka mga taga Tiro daw taga Sidon.
23Minbaldeng sab si Hisos ka mga taga longsod nga Kapirnaom nagalaong nga kamo nga mga taga Kapirnaom, bisan nagahela hao dizan kamazo diri gazed kamo maghena-hena nga dakola ya kamazong ngaran dizan ka Diyos. Kay ipaababa gazed ya ngaran mazo kay wara kamo magbiza ka maongang hinang mazo. Madara gazed kamo baba ka inpirno. Kay kawandini pen kon inhinang nao ya mga madazaw nga kaberenganan doro ka maongang longsod nga Sodoma singed ka mga inhinang nao doro kamazo madazaw pen itong longsod, diri masonog. 24Agon kay-an ka tirmino na Diyos ka pagbetang ka silot ka mga tao ya silot naiza kamazo labaw pen iton ka silot naiza ka mga taga Sodoma.
25Pagkakamhan kaiza minlaong si Hisos ka toong Ama nga Diyos nga Ama nao nga tag-iza ka kalangitan daw kalibotan, palad pen kay ya mga tao nga hopaw ya kanirang pagtoo wara mo siran pasabota ka kanaong sindo bisan kon ataas ya kanirang grado. Piro ya mga ansarig kanao bisan geramay ya kanirang kahagdamanan siran ya impasabot mo ka kanaong sindo. 26Madazaw kay iko ya minponto kaiton. Ani ini ya inlaong ni Hisos ka toong Ama.
27Kamhan mindogang iza pagpanaba ka mga tao nagalaong nga hao ya insarigan na kanaong Ama ka tanan mga inhinang naiza. Hosto ya kasabtan naiza kanao. Hosto gihapon ya kasabtan nao kanangiza. Dizan ka bisan sin-o ya impili nao ipasabot nao ya batasan na kanaong Ama. 28Kamo nga mga mabeg-at ya hena-hena ka pagkawied, somakop kamo kanao kay papahimlazen ta kamo. 29Tomoo kamo ka kanaong mga sindo. Maghaod isab kamo ka kanaong batasan kay mahetek ya kanaong batasan, diri hao ampalabaw kamazo. Kamhan malinaw ya kamazong hinawa. 30Kay masazon ka ya pagtoman ka kanaong mga sindo, diri kon malised ya paghaod ka kanaong batasan. Ani ini ya pagsindo ni Hisos ka mga tao.