Parallel

Matéyo 27

27
Ini Sa Egoh Da Mig-agak Si Hésus Diyà Si Gubilenu Pilatu
(Malkos 15:1; Lukas 23:1-2; Huwan 18:28-32)
1Na, egoh di magtu kesimag, nesetipon sa medoo ulu-ulu tegesimbà owoy sa medoo kaunutan Hudiyu, owoy egpenemdemen da sa itipu da si Hésus diyà sa gubilenu anì meimatayan da. 2Agulé, pinolot da sangkalì owoy inagak da diyà si Pilatu, sa Gubilenu da.
Ini Sa Egoh I Hudas Nematay
(Binaelan 1:18-19)
3Na, si Hudas sa migbegay si Hésus diyà sa medoo kuntelà di, egoh di neketiig meimatayan da Hésus i, eg-ekedan di sa binaelan di medaet. Huenan di, migpelikù diyà sa medoo ulu-ulu tegesimbà owoy diyà sa medoo kaunutan Hudiyu, enù ka ungayà di ipelikù di hedem sa telu pulù pilak igbegay da kenagdi. 4Guwaen di, “Nesalà a dé, enù ka igbegay ku diyà keniyu iya wé maama anì meimatayan, dodoo endà duen sa hagdi salà.”
Dodoo egsagbì da, guwaen da, “Endà duen sa penemdem ké denu sa niko salà. Muni dé diyà keniko iya wé.”
5Agulé igsawel i Hudas sa pilak dalem sa Dalesan i Nemula. Hê, miglegkang dahiya owoy eg-angay egpebitin.
6Na, egtipohen sa medoo ulu-ulu tegesimbà sa pilak igsawel di, owoy guwaen da, “Tumipay ki sa uledin igsugkow i Mosis amuk dalemen ta siini pilak diyà sa taguan pilak diyà Dalesan i Nemula, enù ka ini sa igbayad sa kepatay etaw.” 7Agulé, egoh da migseolomoy, nesesebaen dé sa penemdem da denu sa egbaelan da diyà sa pilak. Igbeli da tanà diyà sa tegepilpil anì duen sa lebengan sa beken etaw tegeHélusalém. 8Iya sa igbeli da tanà sa pilak igbayad da sa kinepatay i Hésus. Huenan di, pinengadanan etaw iya wé Tanà Depanug taman ini egoh di.
9Na, danà sa binaelan da, neketuu dé sa kagi i Hilimiyas sa tegesugkow i Nemula egoh anay, guwaen di,
“Kinuwa da sa telu pulù pilak,
enù ka iya sa enget lagà etaw diyà sa penemdem sa medoo tugod i Islaél,
10owoy iya ma sa ibeli da tanà diyà sa tegepilpil,
enù ka hediya ma sa igsugù i Nemula diyà kenak.#27:9-10 Basa ko Hilimiyas 32:6-9.
Ini Sa Egoh I Hésus Diyà Sa Taengan I Pilatu
(Malkos 15:2-5; Lukas 23:3-5; Huwan 18:33-38)
11Na, egoh i Hésus inagak da diyà si Gubilenu Pilatu, inigsaan i Pilatu, guwaen di, “Enù di ya, kuna sa Sulutan diyà sa medoo Hudiyu?”
Migsagbì Hésus i, guwaen di, “Tuu iya wé gelal igbegay ko kenak.”
12Dodoo apiya di pa egtipuwen sa medoo ulu-ulu tegesimbà owoy sa medoo kaunutan Hudiyu Hésus i, endà doo egsagbì di.
13Huenan di, inigsaan i Pilatu dema, guwaen di, “Maen di ya endà egsagbian ko duu sa medoo ketipu da keniko?”
14Dodoo endà egsagbì Hésus i, apiya di pa medoo sa itipu da kenagdi. Iya maen di ya tigtu negaip Pilatu i.
Inunutan I Pilatu Sa Penemdem Da Eg-imatay Si Hésus
(Malkos 15:6-15; Lukas 23:13-25; Huwan 18:39–19:16)
15Na, uman meuma sa Pista Sa Agdaw Kinetalà Sa Kepigtamay i Nemula, iya sa adat i Gubilenu Pilatu lengaan di sa sebaen etaw nebilanggu, sumalà dé sa hemilien da. 16Na, egoh iya, duen sa medaet etaw nebilanggu eglalag. Iya sa ngadan di si Balabas. 17Agulé, egoh sa medoo etaw nesetipon, inigsaan i Pilatu kagda, guwaen di, “Ngadan sa tayu etaw lengaan ku diyà keniyu, ataw ka si Balabas ataw ka si Hésus ginelal yu si Mésayas? Ngadan tayu sa hemilien yu?”
18Iya sa inikagi di enù ka netiigan di igpesigkem sa medoo ulu-ulu Hudiyu Hésus i danà da egkesina diyà kenagdi.
19Egoh i Pilatu egpenuu pelà diyà sa kenà da eg-antang, duen etaw migtebow sinugù sa sawa di, guwaen di, “Yaka egpigtamay duu iya wé maama enù ka endà duen sa salà di. Nebukul temù sa sawa ko egoh giina danà di migtegeinep denu iya wé maama egoh sigep.”
20Dodoo sa medoo ulu-ulu tegesimbà owoy sa medoo kaunutan Hudiyu, inikagiyan da sa medoo etaw dahiya anì pegeniyen da lengaan i Pilatu Balabas i owoy ipeimatay di Hésus i. 21Agulé, eg-igsà dema Pilatu i, guwaen di, “Ngadan sa tayu etaw egkeiyapan yu lengaan ku?”
Guwaen da egsagbì, “Si Balabas.”
22Eg-igsà dema Pilatu i, guwaen di, “Amuk hediya, ngadan sa baelan ku diyà si Hésus sa ginelal yu si Mésayas?”
Hê, eg-ikagi da langun, guwaen da, “Petutuki ko diyà sa kayu igbugsud.”
23Dodoo guwaen i Pilatu, “Maen di ya? Ngadan sa salà binaelan di?”
Dodoo migpetaled da polo eg-ikagi, guwaen da, “Petutuki ko diyà sa kayu igbugsud.”
24Na, netiigan i Pilatu endà mekegaga di kenagda owoy buyu da dé egbogo temù. Huenan di migkuwa wayeg owoy egpegusê belad di diyà sa kehaa etaw. Guwaen di, “Danà ku migpegusê sa belad ku, egtandaan ku diyà keniyu beken naken salà sa kepatay siini maama. Muni dé diyà keniyu amuk imatayan yu.”
25Migsagbì da, guwaen da, “Mepion diyà kenami amuk mepigtamayan ké taman sa medoo tugod ké danà sa kepatay di, enù ka iya sa nami salà.”
26Agulé igpelengà i Pilatu Balabas i kedu diyà bilangguwan. Hê, igpetapes di Hésus i owoy sinugù di ma sa sundalu di anì itutuk da diyà sa kayu igbugsud.
Ini Sa Egoh Sundalu Migpeumàumà Si Hésus
(Malkos 15:16-20; Huwan 19:2-3)
27Agulé, inuwit sundalu Hésus i dalem sa dakel dalesan sa gubilenu, owoy sinetipon da sa langun duma da sundalu diyà kenagdi. 28Agulé, egkedanan da sa kawal di owoy ipekawal da kenagdi sa kawal melalegà lagà sa kawal sulutan. 29Liningkal da ma sa belagen épê dugi owoy isukub da diyà sa ulu di, lagà sa metolol sayap sulutan. Duen ma sa kayu ipesabà da diyà sa belad di denu kuwanan, lagà sa metolol tuked sulutan. Agulé egligkued da diyà sa taengan di enù ka ubòubò da egdatù kenagdi, guwaen da, “Meolò ka, kuna i sulutan diyà etaw Hudiyu.”
30Agulé egteptepan da, owoy kinuwa da sa kayu sinabaan di anì ibalbal da diyà sa ulu di. 31Agulé, egoh da neubus egpeumàumà si Hésus, egkedanan da sa kawal di melalegà, owoy ipekawal da dema sa hagdi tapay kawal. Agulé, eg-agaken da dutu siedò kenà di imatayan.
Ini Sa Egoh Da Migtutuk Si Hésus Diyà Sa Kayu Igbugsud
(Malkos 15:21-32; Lukas 23:26-43; Huwan 19:17-27)
32Na, egoh da miglegkang dahiya, duen sa maama kedu Silini dò nesiegungan da. Iya sa ngadan di, si Simon. Igtegel sa sundalu ipetiang diyà kenagdi sa kayu kenà i Hésus meketutuk. 33Agulé, miglagbas da eg-angay diyà sa tukééy getan kepengadan da Golgota. Iya sa selepangan di, Kulobong Ulu. 34Egoh da migtebow dahiya, igbegay da diyà si Hésus sa wain inamutan sa tigtu mepait. Dodoo egoh di migtémtém, endà inemen di duu.
35Hê, igtutuk da dé Hésus i diyà sa kayu, owoy igbugsud da. Agulé, egkusing da egseatuwen da sa ginis di.#27:35 Basa ko Isalem 22:18. 36Egoh di neubus iya wé, egpenuu da egtulik kenagdi. 37Duen ma sa igsulat igtagù da diyà sa lekeatas ulu di anì tandaan da sa itipu da kenagdi. Iya sa kagi di, “Ini si Hésus sa Sulutan diyà etaw Hudiyu.”
38Duen ma duwa maama tegelampas igtutuk da diyà sa kayu igbugsud, sa sebaen denu kuwanan i Hésus, sa sebaen denu bibang di.
39Na, egkilingkiling sa medoo etaw egtalà dahiya owoy egpeumàumaan da Hésus i. 40Guwaen da, “Iyoh! Melukat ko sa Dalesan i Nemula daedò é, owoy petigdegen ko dema diyà sa ketelu di agdaw? Amuk tuu ka Anak i Nemula, tenà ka atu kedu diyà sa kayu igbugsud anì mealukan ko kuna ya.”
41Hediya ma, egpeumàumaan da ma Hésus i sa medoo ulu-ulu tegesimbà owoy sa medoo tegetulù uledin igsugkow i Mosis owoy sa medoo kaunutan Hudiyu. 42Guwaen da, “Inalukan di gaa sa medoo liyu etaw, dodoo endà megaga di duu kagdi umaluk. Iya sa kagi di sulutan gaa diyà sa medoo tugod i Islaél. Dodoo endà migtuu ki taman endà tumenà di kedu diyà sa kayu igbugsud. 43Si Nemula gaa sa egsaligan di. Na, hauwen ta atu amuk alukan i Nemula kagdi ini egoh di enù ka iya sa kagi di Anak i Nemula gaa.”
44Hediya ma, egpeumàumaan da ma Hésus i sa duwa maama tegelampas duma di igtutuk diyà sa kayu igbugsud.
Ini Sa Egoh I Hésus Nematay
(Malkos 15:33-41; Lukas 23:44-49; Huwan 19:28-30)
45Na, egoh di alas sepulù owoy duwa, tinenaan deleman sa uwang tanà taman telu kaulas. 46Agulé, egoh di alas telu mahapun, migpetaled Hésus i eg-ikagi, guwaen di diyà sa kagi Hibelu, “Eli, Eli, lama sabaktani?” Na, iya sa selepangan sa inikagi di, “O Nemula ku, maen di ya ininiyugan ko aken?”
47Egoh sa medoo etaw dahiya migdineg iya wé kagi di, guwaen da, “Eg-umowen di Iliyas i sa tegesugkow i Nemula egoh anay.” 48Agulé, duen sebaen etaw dahiya migletu mig-angay sa tabung, owoy eleden di diyà sa wain mepait, owoy igtagù di diyà sa kayu anì idugol di diyà sa ebà i Hésus anì metepes di. 49Dodoo guwaen sa medoo liyu etaw, “Angatan ta pelà anì mehaa ta atu amuk tumebow si Iliyas anì alukan di kagdi.”
50Agulé, pinetaled i Hésus dema sa kagi di. Hê, nekedan dé sa ginawa di.
51Agulé, minelisì teliwadà edung lekeatas taman leketanà sa dakel ginis ighabeng dalem sa teliwadà luwang Dalesan i Nemula. Eglinug temù owoy netedal ma sa medoo dakel batu. 52Neukaan ma sa medoo batu tinosongon etaw kenà etaw iglebeng, owoy mig-enaw dema sa medoo etaw nematay migpigtuu diyà si Nemula. 53Miglaun da kedu diyà lebeng, owoy egoh i Hésus mig-enaw dema, mig-angay da diyà sa menuwa Hélusalém kenà medoo etaw mighaa kenagda.
54Hê, nelimedangan sa kapitan owoy sa medoo sundalu tegetulik si Hésus egoh sa tanà miglinug owoy egoh da mighaa sa medoo nebaelan dahiya. Guwaen da, “Tuu, Anak i Nemula doo ini i maama.”
55Na, duen ma medoo bayi migtigdeg da mediyùdiyù anì eghauwen da sa langun kinebael da si Hésus. Kagda sa mig-unut kenagdi kedu siedò tanà Galiliya taman Hélusalém dò anì egbuligan da kagdi. 56Dahiya si Maliya tegeMagdala, owoy sebaen ma Maliya inay i Santiyago owoy si Hosé, owoy siedò bayi sawa i Sébediyu, owoy sa medoo duma da ma.
Ini Sa Egoh Da Miglebeng Si Hésus
(Malkos 15:42-47; Lukas 23:50-56; Huwan 19:38-42)
57Na, egoh di mahapun dé, duen sa kawasà etaw tegeAlimatiya migtebow. Iya sa ngadan di, si Hosé, owoy mig-unut-unut ma diyà si Hésus. 58Agulé, inangay di egpegeni diyà si Pilatu sa lawa i Hésus anì ilebeng di. Huenan di, igsugù i Pilatu anì ibegay da diyà kenagdi. 59Agulé, kinuwa i Hosé diyà sa kayu igbugsud owoy binedbed di sa magtu ginis mebulà. 60Duen sa magtu lebeng tinosongon di diyà batu owoy iya sa kenà di iglebeng sa lawa i Hésus. Agulé, kinelid di sa dakel batu anì mesagpeng sa lebeng. Agulé, miglegkang dahiya. 61Na, hinaa i Maliya tegeMagdala owoy sa sebaen ma Maliya iya wé langun binaelan i Hosé, enù ka migpenuu da medapag diyà sa kenà lebeng.
Ini Sa Egoh Da Migbantay Sa Lebeng I Hésus
62Na, umenaw simag sa agdaw keetud etaw Hudiyu, mig-angay sa medoo Palasiyu owoy medoo ulu-ulu tegesimbà diyà si Pilatu. 63Guwaen da, “O Datù, netulengan ké sa kagi iya wé etaw tegebutbut. Iya sa kagi di egoh di endà pa nematay, meenaw dema gaa diyà sa ketelu di agdaw. 64Huenan di, mepion amuk peangayen ko pebantay sa medoo sundalu ko diyà sa lebeng di taman telu agdaw, anì endà penakawen sa medoo pasek di sa lawa di anì endà ma metulon da duu sa egoh di neenaw dema. Duen dé sa medoo etaw neakalan di, dodoo uman pa medaet amuk meakalan da dema danà di gaa neenaw dema.”
65Migsagbì Pilatu i, guwaen di, “Na, uwit yu sundalu dutu owoy pebantayi yu temù sa lebeng.”
66Agulé, mig-angay da diyà sa kenà lebeng owoy tinaguan da tandà sa dakel batu igsagpeng sa lebeng di anì metiigan da amuk duen sa menakaw. Agulé, ipebantay da diyà sa medoo sundalu.