Parallel
1
Родословот на Господ Исус Христос
(Лк 3,23-38)
1Книга за родословот на Исус Христос#1,1Христос значи Месија., син Давидов, син Авра­амов. 2Авраам го роди Исаак, Исаак го ро­ди Јаков, а Јаков ги роди Јуда и него­ви­те браќа; 3Јуда ги роди Фарес и Зара, со Тама­ра; Фарес го роди Есром, а Есром го роди Арам; 4Арам го роди Аминадав; Аминадав го роди Наасон, а Наасон го роди Салмон; 5Салмон го роди Вооз со Раав; Вооз го роди Овид со Рута, а Овид го роди Јесеј; 6Јесеј го роди царот Давид, а царот Давид со жената на Урија го роди Соломон; 7Соломон го роди Ровоам; Ровоам го роди Авија, а Авија го роди Аса; 8Аса го роди Јосафат; Јосафат го роди Јорам, а Јорам го роди Озија; 9Озија го роди Јоатам; Јоатам го роди Ахаз, а Ахаз го роди Езекија; 10Езекија го роди Манасија; Манасија го роди Амон, а Амон го роди Јосија; 11Јосија го роди Јехонија и браќата негови за време на преселувањето во Вавилон. 12А по вавилонското преселување Је­хонија го роди Салатиил, а Салатиил го роди Зоровавел; 13Зоровавел го роди Авиуд; Авиуд го роди Елијаким, а Елијаким го роди Азор; 14Азор го роди Садок; Садок го роди Ахим, а Ахим го роди Елиуд; 15Елиуд го роди Елеазар; Елеазар го роди Матан, а Матан го роди Јаков; 16Јаков го роди Јосиф, мажот на Марија, од која се роди Исус, наречен Христос. 17И така, сите родови од Авраам до Давид се четиринаесет; и од Давид до преселувањето во Вавилон се четирина­есет родови; а и од преселувањето вави­лон­ско до Христос – родови четиринаесет.
Раѓањето на Исус Христос
(Лк 2,1-7)
18А раѓањето на Исус Христос стана вака: по свршувачката на мајка Му Ма­ри­ја за Јосиф, уште пред да заживеат во заедница, се виде дека зачнала од Све­тиот Дух. 19А Јосиф, нејзиниот маж, бидејќи беше праведен, не сакаше да ја посрами и намисли тајно да ја отпушти. 20Но, штом помисли така, ангел Гос­подов му се јави на сон и му рече: „Јосифе, сине Давидов, не плаши се да ја примиш Марија, твојата жена, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. 21Таа ќе роди Син и ќе Му ставиш име Исус, зашто Тој ќе го спаси народот Свој од неговите гревови.“ 22А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господа преку пророкот, кој вели: 23„Ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди Син, и ќе Го наречат Емануил – што значи: со нас е Бог!“ 24Штом се разбуди Јосиф од сонот, направи така како што му беше за­по­ве­дал ангелот Господов и ја прими за своја жена. 25И не се доближи до неа, додека таа не Го роди својот првороден Син и Го нарече Исус.