Parallel

Màtiyò 1

1
Ŋgwì Bʉ̀ nə̀ Jisos Krɛst À Tesə BohòWo
(Luk 3:23-38)
1Yè'e mvə̀'nə̀ ŋgwì bʉ̀ nə̀ Jisos Krɛst à tesə bohòwo à ye. Jisòs à tesə bohòŋgwì bʉ̀ nə̀ Devìd. Devìd à tesə bohòŋgwì bʉ̀ nə̀ Abràham.
2Abràham dzə Azìk;
Azìk dzə Jàkop;
Jàkop dzə Judà bə bwe ma ye wèŋ.
3Judà à dzə Perè bə Zerà. (Liŋ ma àwo à ye də Tamà.)
Perè dzə ye Hezròŋ;
Hezròŋ dzə Ràm;
4Ràm dzə Àminadàp;
Àminadàp dzə Nasòŋ;
Nasòŋ dzə Samòŋ;
5Samòŋ dzə Bowàs. (Liŋ ma Bowàs à ye də Rahàp.)
Bowàs dzə Obè.
(Liŋ ma Obè à ye də Rus.)
Obè nə à dzə ye Jesì;
6Jesì à dzə ŋkum Devìd yi.
Devìd nə dzə Sòlomù. (Ma Sòlomù nə ànə ye to me ŋgwe Yùriyà sə̀'.)
7Sòlomù dzə Rèhobòm;
Rèhobòm dzə Àbijà;
Àbijà dzə Asà;
8Asà dzə Jèhosafà;
Jèhosafà dzə Joràm;
Joràm dzə Uziyà;
9Uziyà dzə Jotàm;
Jotàm dzə Ahàs;
Ahàs dzə Hèzìkayà;
10Hèzìkayà dzə Mànasì;
Mànasì dzə Amòn;
Amòn dzə Jòsayà;
11Jòsayà dzə Jèkòniyà bə bwe ma ye wèŋ. Yi à dzə yà' ghà nə̀ bʉ̀ʉ Babilòŋ wèŋ à kə̀ ko kùrə lòbʉ̀ʉ Izùrɛ wèŋ la'à wo co ŋkwɛ̀ŋ yà'a.
12Ghà nə̀ wo ànə jəŋ lo me wo mvwe' lak Babilòŋ anə vɛ'nə fana
Jèkòniyà dzə Seatì;
Seatì dzə Zèrubabè;
13Zèrubabè dzə Àbiyù;
Àbiyù dzə Èliyakìm;
Èliyakìm dzə Azò;
14Azòdzə Zadòk;
Zadòk dzə Acìm;
Acìm dzə Eliyù;
15Eliyù dzə Eliyazà;
Eliyazà dzə Matàn;
Matàn dzə Jàkop;
16Jàkop dzə Jòsep nə̀ yi à ye ndu Mèri. Mèri nə̀ yi à ye ma Jisòs, wo to yi mok də Krɛst. (A yà'a də, ŋkum ŋgà gèm bwìŋ.)
17A yà'a də, ye jəŋ mʉni'ì Abràham kə dzeŋ mʉni'ì Devìd, yà' sə nìtsə̀' də tàcicii bwìŋ à ye hum-ncòp-kwè. Ye jəŋ bwi mʉni'ì Devìd kə dzeŋ mvə̀'nə̀ wo à ko lòbʉ̀ʉ sə mvwe' lak Babilòŋ fana tàcicii bwìŋ à ye sə̀' hum-ncòp-kwè. Ye ŋga'a fa'nə kə dzeŋ mvə̀'nə̀ wo à dzə Krɛst nə, a sə̀' hum-ncòp-kwè.
Wo Dzə Jisòs
(Luk 2:7)
18Nsàp mandzə̀ nə̀ wo ànə dzə Jisòs Krɛst à ye mʉmvə̀' nè'e. Jòsep à sə sak ma ye Mèri gù. Yi kà nà' ntòsə̀ jə fana Mèri nə tse' zʉm bə ŋàaŋ Yòŋsə̀ nə̀ Rərɛŋ nə. Bwìŋ à rɛɛŋ də Mèri bə zʉm. 19Jòsep à ye ŋwə̀ nəmòk nə̀ yi à sə gʉ̀gə̀ bum ye pwe' bə mandzə̀ nə̀ kə̀kʉrə̀. Fana yi kà dzəm də yi fa Mèri marè'tu mʉtsətsə'rə bwìŋ dzəm. Yi sə tsərə mʉmvə̀'nə̀ yi nə co'rə fis bo sənə nzak gù nə̀ bə Mèri tse' nə gəe'. 20Yi ànə sə tsərə bum yè'sə fana masinjà Tà Nwì və̀ bohòyi ndzə loò, nə dʉk fa yi də, <<Wùu Jòsep ŋgwì bʉ̀ Devìd, kà də wu wəp ŋgòjə Mèri də yi ye ŋgwe yo dʉk. Bʉsə̀ yi a tse' zʉm yà'sə bə ŋàaŋ Yòŋsə̀ nə̀ Rərɛŋ nə. 21Mèri nə nə dzə mombam. Yi dzə nà', wù to fa yi liŋ də Jisòs, bʉ̀ʉsə̀ a yi nə̀ yi nə fis bʉ̀ʉ ye wèŋ mvwe' bʉp awo sə̀ wo gʉ̀ʉ.>>
22Bum yè'sə à sə ye vɛ'nə pwe'fo' ŋgògʉ̀ də ya yusə̀ Tà Nwì ànə cep casə yà' mʉ cùhù ŋgàa tsòhòbum ye wèeŋ bʉʉŋ və zìnə. Wo à tsə̀' də, 23<<Mʉwà'ŋgwɛ̀ŋ nə̀ yi ka ŋwə̀mbam riŋ yuk nə zʉʉ. Yi nə dzə mwembam, wo to liŋ ye də Ìmanùwè.>> (Liŋ yà'sə də, Nwì cu venə wèŋ.)
24Jòsep ànə yəəŋ və fana yi gʉ megu sə̀' mʉmvə̀'nə̀ masinjà Tà Nwì anə tsok yi sə. Yi jəŋ Mèri ŋgòye ŋgwe ye. 25Bə nà' à ka kè co ŋgwe bə ndum be'lə lok tè yi dzə mo nə. Yi à dzə nà', Jòsep to fa nà' liŋ də Jisòs.