Makromod lalap lirna wawan (kjeNT)

Kisar

Çeviriyi Oku: Makromod lalap lirna wawan

Copyright Information

© 2008, Yayasan Sumber Sejahtera. All rights reserved.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

  • You must give Attribution to the work.
  • You do not sell this work for a profit.
  • You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Kisar

Yayıncı

Yayasan Sumber Sejahtera

Yayıncının Sunduğu Diğer Çeviriler

Makromod lalap lirna wawan

Mevcut Çeviriler

Toplam Çeviri:1,889
Toplam Dil:1,306

Kutsal Kitabınızı yapın.

En sevdiğiniz ayeti işaretleyin ya da vurgulayın, paylaşabileceğiniz ayet görseli oluşturun, Kutsal Kitap parçalarına genel ya da özel notlar ekleyin.

Ücretsiz hesabınızı oluşturun

Ücretsiz Okuma Planları

Kutsal Kitap Okuma Planları, sizi hergün Tanrı'nın Sözü'ne kısa süreliğine çeker.

Bütün planları tara

Kutsal Kitap Uygulamasını ücretsiz indirin

On milyonlarca insan Kutsal Kitap Uygulaması'nı kullanıyor ve Tanrı'nın Sözü'nü hayatlarının bir parçası haline getiriyor. Uygulamayı bedavaya indirip her yerden yer imlerinize, notlarınıza ve okuma planlarınıza ulaşın. Mobil cihazınızı kullanarak Kutsal Kitap'ın yüzlerce çevirisini okuyun ve dinleyin.