Tte Pa̱'a̱li̱ Me' Skëköl tö Se' a̱ (bzdNTpo)

Bribri

Çeviriyi Oku: Tte Pa̱'a̱li̱ Me' Skëköl tö Se' a̱

Bribri
bzd
Costa Rica

Copyright Information

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

  • You must give Attribution to the work.
  • You do not sell this work for a profit.
  • You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament and Shorter Old Testament
in Bribri

Yayıncı

Bible Society of Costa Rica

Yayıncının Sunduğu Diğer Çeviriler

Tte Pa̱'a̱li̱ Me' Skëköl tö Se' a̱

Mevcut Çeviriler

Toplam Çeviri:1,889
Toplam Dil:1,306

Kutsal Kitabınızı yapın.

En sevdiğiniz ayeti işaretleyin ya da vurgulayın, paylaşabileceğiniz ayet görseli oluşturun, Kutsal Kitap parçalarına genel ya da özel notlar ekleyin.

Ücretsiz hesabınızı oluşturun

Ücretsiz Okuma Planları

Kutsal Kitap Okuma Planları, sizi hergün Tanrı'nın Sözü'ne kısa süreliğine çeker.

Bütün planları tara

Kutsal Kitap Uygulamasını ücretsiz indirin

On milyonlarca insan Kutsal Kitap Uygulaması'nı kullanıyor ve Tanrı'nın Sözü'nü hayatlarının bir parçası haline getiriyor. Uygulamayı bedavaya indirip her yerden yer imlerinize, notlarınıza ve okuma planlarınıza ulaşın. Mobil cihazınızı kullanarak Kutsal Kitap'ın yüzlerce çevirisini okuyun ve dinleyin.