Yuhanna 1
KMEYA
1
BAP 1
1 KELÂM başlangıçta var idi, ve Kelâm Allah nezdinde idi, ve Kelâm Allah idi. 2O, başlangıçta Allah nezdinde idi. 3Her şey onun ile oldu, ve olmuş olanlardan hiç bir şey onsuz olmadı. 4Hayat onda idi, ve hayat insanların nuru idi. 5Nur karanlıkta parlar, ve karanlık onu anlamadı. 6Allah tarafından gönderilmiş bir adam çıktı, onun adı Yahya idi. 7Bu adam şehadet için geldi, ta ki, o nur hakkında şehadet etsin de bütün insanlar onun vasıtası ile iman eylesinler. 8Kendisi o nur değildi, ancak o nur hakkında şehadet etmeğe geldi. 9Dünyaya gelerek her insanı aydınlatan gerçek nur var idi. 10Dünyada idi, ve dünya onun ile oldu, ve dünya onu bilmedi. 11Kendininkilere geldi, ve kendininkiler onu kabul etmediler. 12Fakat onu kabul edenlerin hepsine, onun ismine iman edenlere, Allahın oğulları olmak salâhiyetini verdi. 13Onlar ne kandan, ne bedenin iradesinden, ne de insanın iradesinden değil, ancak Allahtan doğdular. 14Ve Kelâm beden olup inayet ve hakikatle dolu olarak aramızda sakin oldu; biz de onun izzetini, Babanın biricik Oğlunun izzeti olarak gördük. 15Yahya onun hakkında şehadet etti, ve çağırıp dedi: Benden sonra gelen benden ileri oldu, zira benden önce idi, diye söylediğim budur. 16Çünkü hepimiz onun doluluğundan aldık, ve inayet üzerine inayet. 17Zira Musa ile şeriat verildi; İsa Mesih ile inayet ve hakikat oldu. 18Hiç bir zaman Allahı kimse görmemiştir; Babanın kucağında olan biricik Oğul, kendisi onu bildirdi.
19Yahudiler Yahyaya: Sen kimsin? diye kendisinden sormak için Yeruşalimden kâhinlerle Levililer gönderdikleri zaman, Yahyanın şehadeti şudur; 20ve Yahya ikrar etti, ve inkâr etmedi, ve: Ben Mesih değilim, diye ikrar etti. 21Onlar da kendisinden sordular: Öyle ise, ne? Sen İlya mısın? Ve Yahya: Değilim, dedi. Sen o peygamber misin? Yahya: Hayır, diye cevap verdi. 22İmdi onlar kendisine dediler: Sen kimsin? bizi gönderenlere cevap verelim diye, kendin hakkında ne diyorsun? 23Ben, İşaya peygamberin dediği gibi: “Rabbin yolunu düzeltin, diye çölde çağıranın sesiyim,”#İşaya 40:3. dedi. 24Gönderilenler Ferisilerden#1:24 Yahudilerde dini bir fırka. idiler. 25Ve Yahyadan sorup kendisine dediler: Öyle ise, sen Mesih, İlya, ve o peygamber değilsin de, niçin vaftiz ediyorsun? 26Yahya onlara cevap verip dedi: Ben su ile vaftiz ediyorum; aranızda biri duruyor da, siz onu bilmiyorsunuz; 27benden sonra gelen odur, ben onun çarığının bağını çözmeğe lâyık değilim. 28Bunlar Erden ötesinde, Beytanyada, Yahyanın vaftiz ettiği yerde oldu.
29Ertesi gün, İsanın kendisine gelmekte olduğunu Yahya görüp dedi: İşte, dünyanın günahını kaldıran Allah Kuzusu! 30Benden sonra bir adam geliyor ki, benden ileri oldu, çünkü benden önce idi, diye hakkında söylediğim adam budur. 31Ve ben onu bilmezdim, fakat kendisi İsraile bildirilsin diye, ben su ile vaftiz ederek geldim. 32Yahya şehadet edip dedi: Ruhun gökten güvercin gibi indiğini gördüm, ve onun üzerinde kaldı. 33Ben onu bilmezdim; fakat su ile vaftiz etmek için beni gönderen, bana kendisi dedi: Kimin üzerine Ruhun inip kaldığını görürsen, Ruhülkudüsle vaftiz eden odur. 34Ben de görüp: Allahın Oğlu budur, diye şehadet ettim.
35Yine ertesi gün, Yahya şakirtlerinden ikisi ile duruyordu. 36Ve İsa gezinirken, Yahya ona bakıp dedi: İşte, Allah Kuzusu! 37Ve iki şakirt onu söylerken işitip İsanın ardınca gittiler. 38İsa dönerek ardınca gelmekte olduklarını görüp onlara: Ne arıyorsunuz? dedi; onlar da kendisine dediler: Rabbi (ki tercüme olunursa, Muallim demektir), sen nerede oturuyorsun? 39İsa onlara: Gelin de görürsünüz, dedi. İmdi onlar gelip İsanın nerede oturduğunu gördüler, ve o gün onunla kaldılar; saat on sularında idi. 40Yahyadan işitip İsanın ardınca giden iki kişiden biri Simun Petrusun kardeşi, Andreas idi. 41Bu, önce kendi kardeşi Simunu bulup ona: Biz Mesihi (ki, tercümesi, Hıristostur#1:41 Yunanca, Hristos, Mesih, yani, yağla mesholunmuş demektir.) bulduk, dedi. 42Onu İsaya götürdü. İsa ona bakıp dedi: Sen Yuhanna oğlu Simunsun; sen Kifas (ki, Petrus#1:42 Yunanca, taş, kaya. tercüme olunur) çağırılacaksın.
43Ertesi gün, Galileye gitmek istiyip Filipusu buldu. İsa ona: Ardımca gel, dedi. 44Filipus da Andreas ile Petrusun şehri olan Beytsaydadan idi. 45Filipus Natanaeli bulup ona dedi: Musanın şeriatte ve peygamberlerin kendisi için yazdıkları Yusuf oğlu Nâsıralı İsayı bulduk. 46Natanael ona dedi: Nâsıradan iyi şey çıkabilir mi? Filipus da ona: Gel de bak, dedi. 47İsa Natanaeli kendisine doğru gelmekte görerek onun hakkında dedi: İşte, kendisinde hile olmıyan gerçek bir İsrailî! 48Natanael ona: Sen beni nereden tanıyorsun? dedi. İsa cevap verip ona dedi: Filipus seni çağırmadan önce incir ağacının altında iken, seni gördüm. 49Natanael ona cevap verdi: Rabbi, sen Allahın Oğlusun, sen İsrailin Kıralısın. 50İsa cevap verip ona dedi: Sana: İncir ağacının altında seni gördüm, dediğim için mi inanıyorsun? Sen bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. 51Ve ona dedi: Doğrusu ve doğrusu size derim: Gökün açıldığını ve Allahın meleklerinin İnsanoğlu üzerine çıkıp indiklerini göreceksiniz.