یوحنا 1:5

یوحنا 1:5 TPV

نور آدمیان بود. نور در تاریكی می‌تابد و تاریكی هرگز بر آن چیره نشده است.
TPV: مژده برای عصر جدید
Paylaş

یوحنا 1:5

Paylaş