Logo ng YouVersion
Hanapin ang Icon

Mga resulta para sa: Gamot sa Gilead

Jeremias 8:22 (ASND)

Wala na bang gamot sa Gilead? Wala na bang manggagamot doon? Bakit hindi gumagaling ang sugat ng mga kababayan ko?

Jeremias 46:11 (ASND)

“O mga taga-Egipto, kahit na pumunta pa kayo sa Gilead para maghanap ng panlunas na gamot, ang lahat ng gamot ay wala nang bisa at hindi na makapagpapagaling sa inyo.

Genesis 37:25 (ASND)

Habang kumakain sila, may natanaw silang mga mangangalakal na Ishmaelitang nanggaling sa Gilead. Ang mga kamelyo nila ay may kargang mga sangkap, gamot at pabangong dadalhin sa Egipto.

Kawikaan 17:22 (ASND)

Ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakabubuti sa katawan, ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan.

Ezekiel 27:17 (ASND)

“ ‘Nakipagkalakalan din ang Juda at Israel at ang ibinayad nila sa iyo ay trigo mula sa Minit, igos, pulot, langis, at gamot na ipinapahid.

2 Hari 9:4 (ASND)

Kaya pumunta ang binatang propeta sa Ramot Gilead.

Deuteronomio 3:15 (ASND)

Ibinigay ko ang Gilead sa pamilya ni Makir.

2 Samuel 17:26 (ASND)

Nagkampo si Absalom at ang mga Israelita sa Gilead.

1 Cronica 6:80 (ASND)

At mula sa lahi ni Gad: Ramot sa Gilead, Mahanaim,

Hukom 10:18 (ASND)

Nag-usap ang mga pinuno ng Gilead. Sinabi nila, “Kung sino ang mamumuno sa atin sa pakikipaglaban sa mga Ammonita, siya ang gagawin nating pinuno sa lahat ng nakatira sa Gilead.”

1 Cronica 2:22 (ASND)

Si Segub ang ama ni Jair, na namahala ng 23 bayan sa Gilead.

Hukom 11:5 (ASND)

Dahil dito, pinuntahan ng mga tagapamahala ng Gilead si Jefta roon sa Tob.

Hukom 11:29 (ASND)

At pinagharian si Jefta ng Espiritu ng Panginoon . Pumunta siya sa Gilead at sa Manase para tipunin ang mga sundalo . Pagkatapos, bumalik siya sa Mizpa na sakop ng Gilead. At mula roon, nilusob niya ang mga Ammonita.

2 Samuel 24:6 (ASND)

Pumunta rin sila sa Gilead, sa Tatim Hodsi, sa Dan Jaan, at umikot sila papuntang Sidon.

Hukom 12:4 (ASND)

Sumagot ang mga taga-Efraim, “Kayong mga taga-Gilead ay mga sampid lamang sa angkan ng Efraim at Manase.” Kaya tinipon ni Jefta ang mga lalaki sa Gilead at nakipaglaban sila sa mga taga-Efraim at nalupig nila ang mga ito.

Genesis 43:11 (ASND)

Sinabi ng kanilang ama, “Kung ganoon, umalis na kayo. Magdala kayo sa mga sisidlan ninyo ng pinakamagandang produkto rito sa ating lugar para iregalo sa gobernador ng Egipto: mga gamot, pulot, pampalasa, pabango, at mga bunga ng pistasyo at almendro.

Bilang 32:26 (ASND)

Maiiwan dito sa mga lungsod ng Gilead ang aming mga asawa, mga anak at mga hayop.

2 Cronica 18:28 (ASND)

Kaya lumusob sa Ramot Gilead si Haring Ahab ng Israel at si Haring Jehoshafat ng Juda.

Josue 22:15 (ASND)

Pagdating nila sa Gilead, sinabi nila sa lahi nina Reuben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase,

Salmo 60:7 (ASND)

Sa akin ang Gilead at Manase, ang Efraim ay gagawin kong tanggulan at ang Juda ang aking tagapamahala.

Salmo 108:8 (ASND)

Sa akin ang Gilead at Manase, ang Efraim ay gagawin kong tanggulan at ang Juda ang aking tagapamahala.

1 Hari 22:29 (ASND)

Kaya lumusob sa Ramot Gilead si Ahab na hari ng Israel at si Haring Jehoshafat ng Juda.

Hukom 10:3 (ASND)

Sumunod kay Tola ay si Jair na taga-Gilead. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 22 taon.

Gumagamit ang YouVersion ng cookies para gawing personal ang iyong karanasan. Sa paggamit sa aming website, tinatanggap mo ang aming paggamit ng cookies gaya ng inilarawan sa aming Patakaran sa Pribasya