Jesus, Kailangan Kita

Araw 1 ng 2 • Babasahin para sa araw na ito

Debosyonal
Itong mga araw na ito, lagi tayong punung-puno ng mga sarili natin nang hindi natin namamalayan, ngunit ang talagang kailangan natin ay ang mapuno tayo ng kabuuan ni Cristo. Madalas ay mahirap nating maunawaan na ating mga pamamaraan ay iba sa pamamaraan Niya sapagkat, anumang uri ng tahanan ang ating kinalakihan, isang Cristianong pamilya man o hindi, dahil sa kasalanang nanahan sa atin at dahil lumaki tayo sa isang simbahang nakapaloob sa isang kultura, may mga nakuha tayong mga ugali, asal, pag-iisip, at pangangatwiran kung saan-saan na hindi mula kay Cristo, nang hindi natin nalalaman.

Ito ang layunin ni Pablo: "Sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay para kay Cristo" (Filipos 1:21). Hindi laging nabuhay para kay Cristo si Pablo. Nagsimula lamang siyang gawin ito noong harapin siya ni Cristo sa daan sa Damascus at kinumbinsi siya sa kanyang mga kasalanan, at noong sa pamamagitan ng biyaya, dinala siya upang makita niya kung sino talaga si Jesus (Mga Gawa 9:1-19). Gawin mong si Jesus ang iyong panalangin at manawagan ka sa Kanya. Hilingin mo kay Jesus na bigyan ka ng kakayahang Siya ang unang hanapin tulad ng iniutos sa Mateo 6:25-33.

"Jesus, kailangan Kita. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka.

Jesus, hindi ka lamang isang kaisipan, isang talaan ng mga dapat at hindi dapat gawin, isang doktrina, o isang layunin. Kailangan Kita at ninanais Kita! Nais kong makilala kang mabuti na magiging mas kilala pa kita kaysa sa sino pa man — ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, ang mga pinakamalapit kong kaibigan—maging ang sarili ko. Nais kong narito ka sa tabi ko, narito ka ngayon. Nananabik akong makaupo sa tabi Mo, makagugol ng panahon sa presensya Mo, at tanungin ka ng mga katanungang umaapaw sa aking isip at sa aking puso. Ang nais ko ay ang makatakbo papunta sa Iyo, maipatong ko ang ulo ko sa balikat Mo, maglahad sa Iyo ang laman ng puso ko, at ang ako'y yakapin Mo at magwika Ka ng katotohanan sa akin—kahit na ang mga katotohanang mahirap sabihin. Kailangan ko ang tulong Mo, ang biyaya Mo, ang awa Mo. Hindi ko kayang mabuhay nang nag-iisa."

Tapusin natin ito sa pamamagitan ng pananalangin ng Mateo 6:25-33. Bukas ay maghahandog tayo ng isa pang panalangin na maaari ninyong gawing panalangin sa araw-araw hangga't kayo'y inaakay na ipanalangin ito.