Pag-asa

3 Araw

PAG-ASA Tingnan natin ang ilang Mga Bersikulo sa Biblia tungkol sa pag-asa. Nais ng Diyos na ikaw ay maging mapayapa, walang takot, puno ng pananampalataya at pag-ibig, tama? Hindi Niya gugustuhin na ikaw ay mabalisa o mapuno ng galit. Ang mga Kasulatan ay nagtuturo sa iyo kung papaano maging isang mas mapagpatawad na tao. Ang karunungan ay nagmumula sa pagmumuni-muni sa Salita ng Diyos.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang MemLok, isang Bible Memory System, para sa isktraktura ng babasahing ito. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa MemLok, bisitahin ang http://www.MemLok.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin