Pananampalataya

12 Araw

Ang kakayahan bang makakita ay batayan ng paniniwala? O ang paniniwala ba ay upang lubos na makakita? Ito ang mga tanong ng pananampalataya. Ang planong ito ay naghahandog ng malalim na pag aaral sa pananampalataya—mula sa mga kwento ng mga totoong tao sa Lumang Tipan na nagpakita ng kalakasan ng pananampalataya sa mga imposibleng sitwasyon hanggang sa mga turo ni Jesus patungkol sa mga paksa. Sa pamamagitan ng iyong pagbabasa, mahihikayat kang lumalim pang lalo ang iyong relasyon sa Diyos at maging mas tapat na disipulo ni Jesus.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Immersion Digital, na siyang gumawa ng Glo Bible, sa pagbabahagi ng babasahin ito. Maaari rin kayong gumawa ng ganitong plano at marami pang katulad nito sa pamamagitan ng paggamit ng Glo Bible. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang at www.globible.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin