Pag-aaral ng Espirituwal na Disiplina

4 na Araw

Sa gabay na ito, matutuklasan mo at ng iyong mga anak ang apat na espirituwal na disiplina: pag-aayuno, pagbubulay- bulay, pag-aaral ng Banal na Kasulatan, at pagsamba. Mahihikayat kang magkaroon ng tapat na mga pag-uusap tungkol sa mga hamon ng pagsasanay sa mga disiplina na ito, at sa pamamagitan ng mga nakaeengganyo, nakapagpapaisip na mga gawain, magsisimula kang tingnan ang mga ito bilang mga pribilehiyo kaysa bilang mga gawain. Kasama sa bawat araw ang isang paalala para sa panalangin, maikling pagbabasa ng Banal na Kasulatan at paliwanag, aktuwal na aktibidad, at mga tanong para sa pagtatalakay.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Focus on the Family sa pagbabahagi ng babasahing ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaari bumisita sa: www.FocusontheFamily.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin