Salmo 6:3

Salmo 6:3 ASND

O PANGINOON, akoʼy labis na nababagabag. Kailan nʼyo po ako pagagalingin?
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi