Kawikaan 5
ASND

Kawikaan 5

5
Babala Laban sa Pakikiapid
1Anak, pakinggan mong mabuti ang mga sasabihin ko na may karunungan, 2upang malaman mo ang pagpapasya ng tama at matuto ka ring magsalita nang may karunungan. 3Ang salita ng masamang babae ay kasintamis ng pulot at banayad tulad ng langis. 4Ngunit pagkatapos ay pait at sakit ang iyong makakamit. 5Kung susunod ka sa kanya, dadalhin ka niya sa kapahamakan, sapagkat ang nilalakaran niya ay patungo sa kamatayan. 6Hindi niya pinapansin ang daan patungo sa buhay. Ang dinadaanan niyaʼy liku-liko at hindi niya ito nalalaman.
7Kaya mga anak, pakinggan ninyo ako at sundin. 8Lumayo kayo sa babaeng masama ni huwag lumapit sa kanyang bahay. 9Dahil baka masira ang inyong dangal at mapunta sa iba, at mamatay kayo sa kamay ng mga taong walang awa. 10At ang lahat ng kayamanan ninyo at ang inyong mga pinagpaguran ay mapupunta sa iba, sa mga taong hindi ninyo kilala. 11Saka kayo mananangis kapag malapit na kayong mamatay, kapag butoʼt balat na lamang at wala nang lakas. 12Saka ninyo sasabihin, “Sayang hindi ko kasi pinansin ang mga pagtutuwid sa akin; nagmatigas ako at sinunod ang gusto ko. 13Hindi ako nakinig sa aking mga guro. 14Kaya ngayon, narito ako sa gitna ng kapahamakan at kahihiyan.”
15 Dapat sa asawa mo lang ikaw sumiping. Kung baga sa tubig, doon ka lang sa sarili mong balon kumuha ng iyong iinumin. 16Dahil baka magtaksil din sa iyo ang iyong asawa.#5:16 sa literal, Baka umawas ang iyong bukal sa mga kalsada o sa mga plasa. 17Dapat ang mag-asawa ay para lamang sa isaʼt isa at huwag makihati sa iba. 18Maging maligaya ka sa iyong asawa, na napangasawa mo noong iyong kabataan. 19Maganda siya at kaakit-akit gaya ng usa. Sana ay lagi kang lumigaya sa kanyang dibdib at maakit sa kanyang pag-ibig.
20Anak, huwag kang paaakit sa malaswang babae o hipuin man ang kanyang dibdib. 21Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa; saan ka man naroroon tinitingnan ka niya. 22Ang masamang tao ay bihag ng kanyang kasamaan, para itong bitag na huhuli sa kanya. 23Maliligaw siya dahil sa kanyang kamangmangan, at mamamatay dahil ayaw niyang itinutuwid.

Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible)

Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios