Mateo 6:14

Mateo 6:14 ASND

Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mateo 6:14

Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mateo 6:14