Mateo 5:2

Mateo 5:2 ASND

at nagsimula siyang mangaral. Sinabi niya
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mateo 5:2