Hebreo 11:40

Hebreo 11:40 ASND

Itoʼy dahil may mas mabuting plano ang Dios para sa atin, dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Hebreo 11:40