Genesis 1:27

Genesis 1:27 ASND

Kaya nilikha ng Dios ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Genesis 1:27

Ibahagi