Efeso 5:21

Efeso 5:21 ASND

Magpasakop kayo sa isaʼt isa bilang paggalang kay Cristo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Efeso 5:21