Gawa 17:22

Gawa 17:22 ASND

Kaya tumayo si Pablo sa harapan ng mga tao roon sa Areopagus at sinabi, “Mga taga-Athens! Nakita kong napakarelihiyoso ninyo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Gawa 17:22