1 Juan 4:10

1 Juan 4:10 ASND

Ito ang tunay na pag-ibig: hindi tayo ang umibig sa Dios kundi siya ang umibig sa atin; at isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa 1 Juan 4:10