รักแท้คืออะไร ?

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
โหยหาความรักหัวใจของเราต่างต้องการความรักแม้เราจะรู้จักมันหรือไม่ก็ตาม ซึ่งแท้จริงแล้วเราถูกสร้างมาเพื่อที่จะรัก พระเจ้าทรงเป็นความรัก คุณอยากรู้จักรักแท้ของพระเจ้าหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น คุณอยากจะรักพระองค์ด้วยสุดจิต สุดความคิด วิญญาณและสุดกำลังเป็นการตอบแทนพระองค์หรือไม่ทว่า รักแท้นั้นคืออะไร คำมากมายถูกนำมาใช้เพื่อบอกความหมายของความรัก เราสามารถพูดได้รวดเดียวจบว่า "ฉันรักการดื่มกาแฟ ฉันรักคู่ชีวิตของฉัน ฉันรักพระเยซู" แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแท้จริงแล้วความรักคืออะไร ความรักหน้าตาเป็นอย่างไร รู้สึกแบบไหน แล้วมันสำคัญไหมรักแท้เป็นมากกว่าอารมณ์ ความรู้สึก พันธกิจ หรือแม้แต่หลักคำสอน รักแท้คือความห่วงใยในความผาสุกของผู้อื่นอย่างแท้จริง รักแท้ ซึ่งถวายเกียรติแก่พระเจ้าเป็นเป้าหมายสุงสุดในชีวิตและการดำรงอยู่ของคริสตจักรบางคนอาจพูดว่าการเผยพระวจนะเป็นเป้าหมายสูงสุดของคริสตจักร “สิ่งที่สำคัญที่สุดของคริสตจักรคือการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้โลกรู้ หน้าที่ของคริสตจักรคือพันธกิจการเผยพระวจนะ” (ออสวอลด์ เจ. สมิธ).แต่คนอื่นอาจพูดว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการนมัสการ “การเผยพระวจนะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของคริสตจักร แต่เป็นการนมัสการพระเจ้า พันธกิจยังคงมีอยู่เพราะการนมัสการขาดหายไป การนมัสการพระเจ้าคือสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่พันธกิจ เพราะพระเจ้าคือพระเจ้าสูงสุด ไม่ใช่มนุษย์ เมื่อยุคนี้สิ้นสุดลง และผู้คนนับล้านที่ได้รับความรอดได้อยู่ตรงหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า การเผยพระวจนะก็จะล่วงลับไป เพราะการเผยพระวจนะมีความจำเป็นเพียวชั่วคราว แต่การนมัสการจะคงอยู่ตลอดไป (จอห์น ไปเปอร์)ข้าพเจ้าขอนำเสนอว่าความรักนั้นสำคัญที่สุด และการเผยพระวจนะกับการนมัสการเป็นผลการเติบโตของความรักนั้น พระเจ้าตรัสสั่งคนของพระองค์ให้รักพระองค์ด้วยสุดจิต สุดความคิดและวิญญาณของเขา พระเยซูก็ได้ทรงกล่าวย้ำว่าพระบัญญติข้อแรกและสำคัญที่สุดก็คือให้เราทั้งหลายรักพระเจ้าด้วยด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน ด้วยสุดความคิดและด้วยสุดกำลังของเรา คำว่าสุดมีความหมายคือทั้งหมดที่มี ต่อมาพระองค์ทรงตรัสแก่เราว่ามนุษย์ทุกคนจะรู้ได้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์โดยความรักที่เรามีให้ผู้อื่น แล้วอัครราชทูตเปาโลได้อธิบายในจดหมายถึงชาวโครินธ์ว่า และบัดนี้ ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่ คือความเชื่อ ความหวัง และความรัก แต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุด สำหรับพระเจ้าพระบิดา พระเยซูและอัครราชทูตเปาโล ความรักนั้นดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดสำหรับเราและสำหรับคริสตจักรด้วย