อพยพ 4:27

อพยพ 4:27 TH1971

พระเจ้าตรัสกับอาโรนว่า <<จงไปพบกับโมเสสในถิ่นทุรกันดาร>> เขาก็ไปพบกับท่านที่ภูเขาของพระเจ้าและสวมกอดท่าน
TH1971: พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
แบ่งปัน