ยอห์น 1:6

ยอห์น 1:6 TNCV

มีชายผู้หนึ่งที่พระเจ้าทรงส่งมา เขาชื่อยอห์น
TNCV: พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย
แบ่งปัน