ยอห์น 1:4

ยอห์น 1:4 TNCV

ในพระองค์คือชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์
TNCV: พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย
แบ่งปัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์ และบทใคร่ครวญประจำวัน ตามหัวข้อยอห์น 1:4ฟรี