ยอห์น 1:24

ยอห์น 1:24 TNCV

พวกฟาริสีบางคนที่ถูกส่งมา
TNCV: พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย
แบ่งปัน