ยอห์น 1:2

ยอห์น 1:2 TNCV

พระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาล
TNCV: พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย
แบ่งปัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์ และบทใคร่ครวญประจำวัน ตามหัวข้อยอห์น 1:2ฟรี