โรม 1:6

โรม 1:6 THSV11

รวมทั้งพวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นคนของพระเยซูคริสต์ด้วย
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน