โรม 1:24

โรม 1:24 THSV11

เพราะฉะนั้น พระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติการโสโครกตามราคะตัณหาในใจของเขา ให้เขาทำสิ่งที่น่าอับอายต่อกายของกันและกัน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน