โรม 1:2

โรม 1:2 THSV11

คือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้า โดยทางพวกผู้เผยพระวจนะของพระองค์ ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน