โรม 1:14

โรม 1:14 THSV11

ข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกกรีกและชาติอื่นๆ ด้วย เป็นหนี้ทั้งพวกนักปราชญ์และคนที่ไม่มีการศึกษาด้วย
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน