โรม 1:11

โรม 1:11 THSV11

เพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่าน เพื่อจะได้นำของประทานฝ่ายจิตวิญญาณมาให้และเพื่อเสริมกำลังท่าน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน