สดุดี 119
THSV11

สดุดี 119

119
ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ
א (อาเลฟ)#คือพยัญชนะตัวแรกในภาษาฮีบรู เพลงบทนี้แบ่งออกเป็น 22 ตอน และแต่ละตอนจะมี 8 ข้อ โดยมีลักษณะการเล่นอักษรคือ คำแรกของแต่ละตอนจะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะฮีบรูตามลำดับตั้งแต่พยัญชนะตัวแรกคือ א (อาเลฟ) ไปจนถึงพยัญชนะตัวสุดท้ายคือ ת (ทาว) อีกทั้งพยัญชนะที่ขึ้นต้นตอนใดๆ ก็จะเป็นพยัญชนะตัวแรกของทุกข้อในตอนนั้นด้วย
1บรรดาผู้ที่ดีพร้อมในทางของตนก็เป็นสุข
คือผู้ที่ดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์
2บรรดาผู้ที่รักษาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุข
พวกเขาแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ
3พวกเขาไม่ทำผิด
แต่เดินตามพระมรรคา#มรรคา ในข้อนี้และข้อ 37 แปลว่า ทางของพระองค์
4พระองค์เองทรงออกข้อบังคับ
เพื่อให้พวกข้าพระองค์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
5โอ ขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์มั่นคง
ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์
6แล้วข้าพระองค์จะไม่อับอาย
เมื่อจดจ่ออยู่ที่พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์
7ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยใจเที่ยงตรง
เมื่อข้าพระองค์เรียนรู้กฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์
8ข้าพระองค์จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์
ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอย่างสิ้นเชิง
ב (เบท)
9คนหนุ่มจะรักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์
10ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ
ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์
11ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ
เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์
12ข้าแต่พระยาห์เวห์ สาธุการแด่พระองค์
ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
13ข้าพระองค์จะประกาศด้วยริมฝีปาก
ถึงกฎหมายที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์
14ข้าพระองค์ปีติยินดีในทางแห่งพระโอวาทของพระองค์
มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้น
15ข้าพระองค์จะตรึกตรองข้อบังคับของพระองค์
จะใส่ใจในวิถีทั้งหลายของพระองค์
16ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์
ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์
ג (กิเมล)
17ขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ และจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์
18ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็น
สิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์
19ข้าพระองค์เป็นคนต่างด้าวบนแผ่นดินโลก
ขออย่าทรงซ่อนพระบัญญัติของพระองค์จากข้าพระองค์
20จิตใจของข้าพระองค์กระตือรือร้นด้วยความปรารถนาใน
กฎหมายของพระองค์ตลอดเวลา
21พระองค์ทรงขนาบคนโอหัง คนที่ถูกสาป
ผู้หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์
22ขอทรงเอาการเยาะเย้ยและการหมิ่นประมาทไปจากข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์ได้รักษาพระโอวาทของพระองค์
23แม้พวกเจ้านายนั่งปรึกษากันต่อสู้ข้าพระองค์
แต่ผู้รับใช้ของพระองค์จะตรึกตรองกฎเกณฑ์ของพระองค์
24พระโอวาทของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์
เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์
ד (ดาเลท)
25จิตใจของข้าพระองค์เกาะติดผงคลี
ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามพระวจนะของพระองค์
26ข้าพระองค์ได้ทูลถึงทางของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์
ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
27ขอทรงทำให้ข้าพระองค์เข้าใจทางแห่งข้อบังคับของพระองค์
และข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์
28ข้าพระองค์ร้องไห้ด้วยความโศก
ขอทรงเสริมกำลังข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์
29ขอทรงให้ทางเทียมเท็จห่างไกลจากข้าพระองค์
และขอทรงพระกรุณาสอนธรรมบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์
30ข้าพระองค์ได้เลือกทางแห่งความซื่อสัตย์
ข้าพระองค์ตั้งกฎหมายของพระองค์ไว้ตรงหน้าข้าพระองค์
31ข้าพระองค์ผูกพันอยู่กับพระโอวาทของพระองค์
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอาย
32ข้าพระองค์จะวิ่งในทางแห่งพระบัญญัติของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงขยายความเข้าใจของข้าพระองค์
ה (เฮ)
33ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงสอนทางแห่งกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
และข้าพระองค์จะรักษาไว้จนสุดปลาย
34ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษาธรรมบัญญัติของพระองค์ไว้
และปฏิบัติตามด้วยสุดใจ
35ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางแห่งพระบัญญัติของพระองค์
เพราะข้าพระองค์ยินดีในทางนั้น
36ขอทรงโน้มใจข้าพระองค์เข้าหาพระโอวาทของพระองค์
และมิใช่เข้าหากำไรที่ไม่ชอบธรรม
37ขอทรงหันดวงตาของข้าพระองค์ไปจากการมองดูสิ่งอนิจจัง
และขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ในพระมรรคาของพระองค์
38ขอทรงยืนยันกับผู้รับใช้ของพระองค์ถึงพระสัญญาของพระองค์
ซึ่งมีไว้สำหรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์
39ขอทรงหันการเยาะเย้ยซึ่งข้าพระองค์ครั่นคร้ามนั้นไปเสีย
เพราะกฎหมายของพระองค์นั้นดี
40ดูเถิด ข้าพระองค์โหยหาข้อบังคับของพระองค์
ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ โดยความชอบธรรมของพระองค์เถิด
ו (วาว)
41ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอความรักมั่นคงของพระองค์มาถึงข้าพระองค์
คือความรอดของพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์
42แล้วข้าพระองค์จะมีคำตอบให้ผู้ที่เยาะเย้ยข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์
43ขออย่าทรงนำพระวจนะแห่งความจริงไปจากปากข้าพระองค์อย่างสิ้นเชิง
เพราะข้าพระองค์ฝากความหวังไว้กับกฎหมายของพระองค์
44ข้าพระองค์จะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์
เสมอไปเป็นนิตย์นิรันดร์
45และข้าพระองค์จะเดินอย่างอิสระ
เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์
46ข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระโอวาทของพระองค์เฉพาะพระพักตร์บรรดาพระราชา
และจะไม่อับอาย
47ข้าพระองค์ปีติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์
ซึ่งข้าพระองค์รัก
48ข้าพระองค์เคารพพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์รัก#วรรคนี้ในภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า และข้าพระองค์จะชูมือทั้งคู่ของข้าพระองค์ต่อพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์รัก
และข้าพระองค์จะตรึกตรองกฎเกณฑ์ของพระองค์
ז (ซายิน)
49ขอทรงระลึกถึงพระวจนะของพระองค์ที่มีต่อผู้รับใช้ของพระองค์
ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์หวังอยู่นั้น
50นี่คือการปลอบโยนในความทุกข์ยากของข้าพระองค์
คือพระสัญญาของพระองค์ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์
51คนโอหังเย้ยหยันข้าพระองค์ยิ่งนัก
แต่ข้าพระองค์ไม่หันออกจากธรรมบัญญัติของพระองค์
52เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงกฎหมายของพระองค์ที่มีมาแต่กาลก่อน
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ได้รับการปลอบโยน
53ความกริ้วอันร้อนแรงได้เกาะกุมใจข้าพระองค์เนื่องจากคนอธรรม
ผู้ละทิ้งธรรมบัญญัติของพระองค์
54กฎเกณฑ์ของพระองค์ได้เป็นบทเพลงของข้าพระองค์
ในบ้านที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ชั่วคราว
55ข้าแต่พระยาห์เวห์ ในยามค่ำคืนข้าพระองค์ระลึกถึงพระนามของพระองค์
และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์
56สิ่งนี้ได้เกิดแก่ข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ไว้
ח (เฆท)
57พระยาห์เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์
ข้าพระองค์สัญญาจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์
58ข้าพระองค์วิงวอนขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสุดใจ
ขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์
59เมื่อข้าพระองค์คิดถึงทางของข้าพระองค์
ข้าพระองค์หันเท้าไปยังพระโอวาทของพระองค์
60ข้าพระองค์รีบโดยไม่ล่าช้า
ที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์
61แม้บ่วงของคนอธรรมดักข้าพระองค์
ข้าพระองค์ก็ไม่ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์
62พอเที่ยงคืน ข้าพระองค์ลุกขึ้นขอบพระคุณพระองค์
เนื่องด้วยกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์
63ข้าพระองค์เป็นเพื่อนกับทุกคนที่ยำเกรงพระองค์
กับคนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์
64ข้าแต่พระยาห์เวห์ แผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระองค์
ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
ט (เทท)
65พระองค์ทรงทำดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ตามพระวจนะของพระองค์
66ขอทรงสอนวิจารณญาณและความรู้แก่ข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์เชื่อถือพระบัญญัติของพระองค์
67ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก ข้าพระองค์หลงเจิ่น
แต่บัดนี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์
68พระองค์ประเสริฐ และทรงทำการดี
ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
69คนโอหังป้ายความเท็จใส่ข้าพระองค์
แต่ข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ
70จิตใจของพวกเขาเฉื่อยชาเหมือนไขมัน
แต่ข้าพระองค์ปีติยินดีในธรรมบัญญัติของพระองค์
71ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก
เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพระองค์
72สำหรับข้าพระองค์ ธรรมบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์
ก็ดีกว่าทองคำและเงินเป็นพันๆ แท่ง
י (โยด)
73พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและสถาปนาข้าพระองค์
ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้พระบัญญัติของพระองค์
74ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์เห็นข้าพระองค์และยินดี
เพราะว่าข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์
75ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ทราบว่าการพิพากษาของพระองค์นั้นถูกต้องแล้ว
และทราบว่าด้วยความซื่อสัตย์ พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยาก
76ขอความรักมั่นคงของพระองค์เป็นที่ปลอบโยนข้าพระองค์
ตามพระสัญญาของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์
77ขอพระกรุณาของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่
เพราะธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์
78ขอทรงให้คนโอหังอับอาย
เพราะเขาได้กล่าวร้ายข้าพระองค์ด้วยความเท็จ
ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะตรึกตรองข้อบังคับของพระองค์
79ขอให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์หันกลับมาหาข้าพระองค์
คือบรรดาผู้ที่รู้จักพระโอวาทของพระองค์นั้น
80ขอให้ใจข้าพระองค์ไร้ตำหนิในเรื่องกฎเกณฑ์ของพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องอับอาย
כ (คาฟ)
81จิตใจของข้าพระองค์เหนื่อยอ่อนคอยความรอดของพระองค์
ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์
82ดวงตาของข้าพระองค์เมื่อยล้า เพราะคอยพระสัญญาของพระองค์
ข้าพระองค์ทูลถามว่า “เมื่อไรพระองค์จะทรงปลอบโยนข้าพระองค์?”
83เพราะข้าพระองค์ไร้ประโยชน์เหมือนถุงหนังเหล้าองุ่นที่ถูกรมควัน
แต่ข้าพระองค์ยังไม่ลืมกฎเกณฑ์ของพระองค์
84ผู้รับใช้ของพระองค์ต้องทนอยู่นานเท่าไร?
พระองค์จะทรงทำการพิพากษาบรรดาผู้ข่มเหงข้าพระองค์เมื่อไร?
85คนโอหังได้ขุดหลุมพรางดักข้าพระองค์
คือคนเหล่านั้นที่ไม่ใส่ใจกับธรรมบัญญัติของพระองค์
86พระบัญญัติทุกข้อของพระองค์ก็สัตย์จริง
พวกเขาข่มเหงข้าพระองค์ด้วยความเท็จ#ด้วยความเท็จ แปลได้อีกว่า โดยไม่มีเหตุ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วย
87พวกเขาเกือบทำให้ข้าพระองค์สูญสิ้นไปจากแผ่นดินโลกแล้ว
แต่ข้าพระองค์ไม่ทอดทิ้งข้อบังคับของพระองค์
88ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์
และข้าพระองค์จะปฏิบัติตามพระโอวาทจากพระโอษฐ์ของพระองค์
ל (ลาเมค)
89พระยาห์เวห์ทรงดำรงอยู่เป็นนิตย์
พระวจนะของพระองค์ตั้งมั่นคงในสวรรค์
90ความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์
พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกและมันก็ตั้งอยู่
91โดยกฎหมายของพระองค์ สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่จนทุกวันนี้
เพราะทุกสิ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์
92ถ้าธรรมบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์
ข้าพระองค์คงพินาศไปในความทุกข์ยากแล้ว
93ข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลย
เพราะโดยข้อบังคับเหล่านั้น พระองค์ทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้
94ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์
95คนอธรรมซุ่มคอยทำลายข้าพระองค์
แต่ข้าพระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์
96ข้าพระองค์เห็นขีดจำกัดของความสมบูรณ์แบบทั้งสิ้นแล้ว
แต่พระบัญญัติของพระองค์ไร้ขีดจำกัด
מ (เมม)
97โอ ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆ
เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เสมอ
98พระบัญญัติของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์
เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เป็นนิตย์
99ข้าพระองค์ฉลาดกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์
เพราะพระโอวาทของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์
100ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าผู้อาวุโส
เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์
101ข้าพระองค์รั้งเท้าไว้จากวิถีชั่วทุกอย่าง
เพื่อปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์
102ข้าพระองค์มิได้หันไปจากกฎหมายของพระองค์
เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์
103พระดำรัสของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ
หวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์
104ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับของพระองค์
เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง
נ (นูน)
105พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์
106ข้าพระองค์ได้สาบานและยืนยันว่า
จะปฏิบัติตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์
107ข้าพระองค์ทุกข์ยากยิ่งนัก
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามพระวจนะของพระองค์
108ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรับคำสรรเสริญจากปากของข้าพระองค์ ที่ถวายด้วยความสมัครใจ
และขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
109ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในอันตรายเสมอ
แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์
110คนอธรรมวางกับดักข้าพระองค์
แต่ข้าพระองค์ไม่หลงเจิ่นจากข้อบังคับของพระองค์
111ข้าพระองค์รับพระโอวาทของพระองค์ไว้เป็นมรดกเป็นนิตย์
พระโอวาทเป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์
112ข้าพระองค์โน้มใจทำตามกฎเกณฑ์ของพระองค์
เป็นนิตย์จนอวสาน
ס (สาเมค)
113ข้าพระองค์เกลียดคนสองใจ
แต่ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์
114พระองค์ทรงเป็นที่กำบังและเป็นโล่ของข้าพระองค์
ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์
115แน่ะ เจ้าคนทำชั่ว จงไปเสียจากข้า
เพื่อข้าจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้า
116ขอทรงค้ำจุนข้าพระองค์ไว้ตามพระสัญญาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่
และอย่าให้ข้าพระองค์อับอายในความหวังของข้าพระองค์
117ขอทรงค้ำชูข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรอด
และจะนับถือกฎเกณฑ์ของพระองค์เสมอ
118พระองค์ทรงตะเพิดทุกคนที่หลงเจิ่นจากกฎเกณฑ์ของพระองค์
การหลอกลวงของพวกเขาไร้ผล
119พระองค์ทรงทิ้งคนอธรรมทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกเหมือนทิ้งขี้แร่
เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระโอวาทของพระองค์
120ร่างกายข้าพระองค์สั่นเทิ้มเพราะหวาดกลัวพระองค์
และข้าพระองค์กลัวคำพิพากษาของพระองค์
ע (อายิน)
121ข้าพระองค์ได้ทำสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้อง
ขออย่าทรงละข้าพระองค์ไว้กับผู้บีบบังคับข้าพระองค์
122ขอทรงรับประกันสวัสดิภาพผู้รับใช้ของพระองค์
ขออย่าทรงให้คนโอหังบีบบังคับข้าพระองค์
123ดวงตาของข้าพระองค์เมื่อยล้า เพราะคอยการช่วยกู้ของพระองค์
และคอยพระสัญญาอันชอบธรรมของพระองค์
124ขอทรงทำแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์
และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
125ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะรู้พระโอวาทของพระองค์
126ถึงเวลาที่พระยาห์เวห์จะทรงจัดการ
เพราะคนได้ละเมิดธรรมบัญญัติของพระองค์
127เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระบัญญัติของพระองค์
ยิ่งกว่าทองคำ ยิ่งกว่าทองบริสุทธิ์
128เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ใช้ข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์นำย่างเท้าของข้าพระองค์
ข้าพระองค์เกลียดวิถีเท็จทุกทาง
פ (เพ)
129พระโอวาทของพระองค์น่าอัศจรรย์
เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงรักษาไว้
130การอธิบาย#แปลได้อีกว่า การเปิดเผยพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง
ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย
131ข้าพระองค์เหนื่อยหอบจนอ้าปาก
เพราะข้าพระองค์ปรารถนาพระบัญญัติของพระองค์
132ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์
เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเคยทำต่อผู้ที่รักพระนามของพระองค์
133ขอทรงให้ย่างเท้าของข้าพระองค์มั่นคงอยู่ตามพระสัญญาของพระองค์
ขออย่าทรงให้ความชั่วใดๆ มีอำนาจเหนือข้าพระองค์
134ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ให้พ้นการบีบบังคับของมนุษย์
เพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์
135ขอทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงมายังผู้รับใช้ของพระองค์
และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
136น้ำตาของข้าพระองค์ไหลพรั่งพรู
เพราะคนไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์
צ (ซาเด)
137ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ชอบธรรม
และกฎหมายของพระองค์ก็เที่ยงธรรม
138พระโอวาทที่พระองค์ทรงบัญชานั้นชอบธรรม
และสัตย์จริงทั้งสิ้น
139ความเกรี้ยวกราดของข้าพระองค์ได้ทำลายข้าพระองค์
เพราะพวกคู่อริของข้าพระองค์ได้ลืมพระวจนะของพระองค์
140พระดำรัสของพระองค์พิสูจน์จนเห็นจริงแล้ว
และผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรัสนั้น
141ข้าพระองค์ต่ำต้อยและถูกดูหมิ่น
แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์
142ความชอบธรรมของพระองค์ชอบธรรมอยู่เป็นนิตย์
และธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความจริง
143ความทุกข์ยากและความตรอมตรมได้มาสู่ข้าพระองค์
แต่พระบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์
144พระโอวาทของพระองค์ชอบธรรมเป็นนิตย์
ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่
ק (โคฟ)
145ข้าพระองค์ร้องทูลด้วยสุดใจ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงตอบข้าพระองค์เถิด
ข้าพระองค์จะรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์
146ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
เพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์
147ข้าพระองค์ตื่นขึ้นก่อนรุ่งอรุณ ทูลขอความช่วยเหลือ
ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์
148ดวงตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ทุกเวลายามค่ำคืน
เพื่อตรึกตรองพระดำรัสของพระองค์
149ขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ ตามความรักมั่นคงของพระองค์
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามความยุติธรรมของพระองค์
150ผู้ข่มเหงที่มุ่งร้ายมาใกล้แล้ว
พวกเขาอยู่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระองค์
151ข้าแต่พระยาห์เวห์ แต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ข้าพระองค์
และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็สัตย์จริง
152ข้าพระองค์ทราบนานแล้วจากพระโอวาทของพระองค์
ว่าพระองค์ทรงตั้งพระโอวาทไว้เป็นนิตย์
ר (เรช)
153ขอทอดพระเนตรความทุกข์ยากของข้าพระองค์ และขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์มิได้ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์
154ขอทรงสู้คดีเพื่อข้าพระองค์และขอทรงไถ่ข้าพระองค์
ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามพระสัญญาของพระองค์
155ความรอดนั้นอยู่ห่างจากคนอธรรม
เพราะเขาไม่แสวงหากฎเกณฑ์ของพระองค์
156ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระกรุณาของพระองค์มากมายนัก
ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามกฎหมายของพระองค์
157ผู้ข่มเหงและคู่อริของข้าพระองค์มีมากมาย
แต่ข้าพระองค์ไม่หันเหไปจากพระโอวาทของพระองค์
158ข้าพระองค์มองดูคนทรยศด้วยความชิงชัง
เพราะเขาไม่ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์
159ขอทรงพิเคราะห์ว่า ข้าพระองค์รักข้อบังคับของพระองค์มากเพียงไร
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามความรักมั่นคงของพระองค์
160สาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์ คือความจริง
และกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิตย์
ש (ซิน)
161พวกเจ้านายได้ข่มเหงข้าพระองค์โดยไร้เหตุผล
ใจของข้าพระองค์เกรงกลัวเพราะพระวจนะของพระองค์
162ข้าพระองค์ปีติยินดีเพราะพระดำรัสของพระองค์
อย่างผู้ที่ได้พบของที่ริบมาเป็นอันมาก
163ข้าพระองค์เกลียดและสะอิดสะเอียนความเท็จ
แต่ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์
164ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์วันละเจ็ดครั้ง
เพราะกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์
165บรรดาผู้ที่รักธรรมบัญญัติของพระองค์มีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างมาก
ไม่มีสิ่งใดทำให้พวกเขาสะดุดได้
166ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์หวังในการช่วยกู้ของพระองค์
และข้าพระองค์ทำตามพระบัญญัติของพระองค์
167ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์
ข้าพระองค์รักพระโอวาทนั้นยิ่งนัก
168ข้าพระองค์ปฏิบัติตามข้อบังคับและพระโอวาทของพระองค์
เพราะทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์อยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์
ת (ทาว)
169ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้เสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขึ้นมาถึงพระองค์
ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์
170ขอทรงสดับคำวิงวอนของข้าพระองค์
ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์
171ริมฝีปากของข้าพระองค์จะพรั่งพรูคำสรรเสริญออกมา
เพราะพระองค์ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
172ลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องพระดำรัสของพระองค์
เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็ชอบธรรม
173ขอพระหัตถ์ของพระองค์พร้อมที่จะช่วยข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์ได้เลือกข้อบังคับของพระองค์
174ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์โหยหาการช่วยกู้ของพระองค์
และธรรมบัญญัติของพระองค์ก็เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์
175ขอทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ เพื่อจะได้สรรเสริญพระองค์
และให้กฎหมายของพระองค์ช่วยข้าพระองค์
176ข้าพระองค์หลงเจิ่นดังแกะที่หายไป ขอทรงเสาะหาผู้รับใช้ของพระองค์
เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญญัติของพระองค์

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.