โยบ 40:3

โยบ 40:3 THSV11

แล้วโยบทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน