ปฐมกาล 9:4

ปฐมกาล 9:4 THSV11

แต่ห้ามกินเนื้อพร้อมกับชีวิตของมัน คือเลือดของมัน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน