ปฐมกาล 1:23

ปฐมกาล 1:23 THSV11

มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่ห้า
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์ และบทใคร่ครวญประจำวัน ตามหัวข้อปฐมกาล 1:23ฟรี