ปฐมกาล 1:19

ปฐมกาล 1:19 THSV11

มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่สี่
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์ และบทใคร่ครวญประจำวัน ตามหัวข้อปฐมกาล 1:19ฟรี