ปฐมกาล 1:18

ปฐมกาล 1:18 THSV11

ให้ครองวันและคืน และแยกความสว่างออกจากความมืด พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์ และบทใคร่ครวญประจำวัน ตามหัวข้อปฐมกาล 1:18ฟรี