เอสรา 2:67

เอสรา 2:67 THSV11

อูฐของเขา 435 ตัว และลาของเขา 6,720 ตัว
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน