โคโลสี 2:16

โคโลสี 2:16 THSV11

เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครพิพากษาท่านทั้งหลายในเรื่องการกิน การดื่ม ในเรื่องเทศกาล หรือวันต้นเดือน หรือวันสะบาโต
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน