1 เปโตร 4:18

1 เปโตร 4:18 THSV11

และ ถ้าคนชอบธรรมจะรอดได้อย่างยากเย็นแล้ว คนอธรรมและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหน?
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์ และบทใคร่ครวญประจำวัน ตามหัวข้อ1 เปโตร 4:18ฟรี