1 พงศาวดาร 3:24

1 พงศาวดาร 3:24 THSV11

บุตรของเอลีโอนัยคือโฮดาวิยาห์ เอลียาชีบ เปไลยาห์ อักขูบ โยฮานัน เดไลยาห์ และอานานี รวม 7 คนด้วยกัน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน