1 พงศาวดาร 3:18

1 พงศาวดาร 3:18 THSV11

มัลคีราม เปดายาห์ เชนาสซาร์ เยคามิยาห์ โฮชามา และเนดาบียาห์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน