1 พงศาวดาร 3:11

1 พงศาวดาร 3:11 THSV11

โอรสของเยโฮชาฟัทคือโยรัม โอรสของโยรัมคืออาหัสยาห์ โอรสของอาหัสยาห์คือโยอาช
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน