జవాబుదారీతనం

జవాబుదారీతనం

7 రోజులు

 సాధారణంగా మనుష్యులందరూ, ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవులు దేవునికి, తమ కుటుంబాలకు, స్నేహితులకు, నాయకులకు, పనిచేసే చోట మన బృందాలకు ఆయా స్థాయిలలో మనం జవాబుదారులమై యుంటాం. అయితే సహజంగా మానవ స్వభావానికి ఈ లక్షణం అంతగా రుచించదు. దేవుని పట్ల జవాబుదారులమై యుండడం ప్రాధమికమైనదై ఇతర అన్ని కోణాలను బలపరుస్తుంది, 

Publisher

ఈ ప్రణాళికను అందించినందుకు విక్టర్ జయరాకరన్కి మేము ధన్యవాదములు కోరుకుంటున్నాము. మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి సందర్శించండి: http://victorjayakaran.blogspot.in/

About The Publisher