யோபு 17:8

யோபு 17:8 TAMILOV-BSI

சன்மார்க்கர் இதற்காகப் பிரமிப்பார்கள்; குற்றமில்லாதவன் மாயக்காரனுக்கு விரோதமாக எழும்புவான்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்