யோவான் 4:4

யோவான் 4:4 TAMILOV-BSI

அவர் சமாரியா நாட்டின் வழியாய்ப் போகவேண்டியதாயிருந்தபடியால்
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்